Kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse videreføres

Det er gledelig at kapitalkravet for de minste ASene reduseres til kr 30 000 fra neste år. Selv om intensjonene var å redusere kapitalkravet og revisors lovpålagte bekreftelse, klarer departementet ikke å oppfylle alt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Aksjelovens § 2-18 og kravet om revisorbekreftet kapitalinnskudd endres fra 1.1.2012 ved at finansinstitusjoner også kan bekrefte det samme. Den lovpålagte bekreftelsen som er forbeholdt revisor i aksjeloven § 2-8 beholdes imidlertid. Fortsatt må m. a. o. de minste ASene få revisor til å bekrefte åpningsbalansen.

Justisdepartementet opplyser på telefon til NARF at kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse først skal vurderes i forbindelse med de andre forenklingsforslagene som er fremmet i advokat Knudsens utredning ”Forenkling og modernisering av aksjeloven” som ble avgitt i januar 2011.

NARFs vurderinger og innspill:

I NARFs brev til Justiskomiteen av 23.9.2011 foreslo vi følgende endringer i aksjeloven § 2-8 annet ledd:

”Åpningsbalansen skal settes opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Består åpningsbalansen av annet enn kontantinnskudd skal en registrert eller statsautorisert revisor avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med disse reglene. Åpningsbalansen skal tidligst være datert fire uker før stiftelsen, jf § 2-9. Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om kravet til åpningsbalanse. I forskriften kan det gjøres unntak fra reglene i første til tredje punktum.”

NARF fortsetter arbeidet med forenklinger og vil jobbe aktivt for å få opphevet ovennevnte krav om revisorbekreftelse.