Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ordningen gjelder for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet.

Lønnsstøtten skal være et målrettet og midlertidig tiltak. Ordningen har også denne gangen en intensjon om å være enkel å forstå og bruke for næringslivet.

Vilkår for tilskudd

Ordningen vil gjelde for alle ansatte inkludert lærlinger som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli og august, utfra følgende vilkår:

  1. Den ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28. mai 2020.
  2. Den ansatte må tilbake i arbeid i minst samme stillingsprosent som før permitteringen.
  3. Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for, og kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober 2020.
  4. Den ansatte kan ikke være under oppsigelse eller sies opp før 1. oktober 2020.
  5. Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 10 prosent.
  6. Søkeren må utøve lovlig aktivitet.
  7. Søkeren må ikke være under konkursbehandling.

Det kan i forskrift komme nærmere vilkår til ordningen. 

Kontanttilskuddet til bedriften beregnes utfra omsetningsfall sammenlignet med samme måned i 2019.

Inntil 15 000 kroner per person

Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per fulltidsansatt person som er tatt tilbake.

Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent. Omsetningsfall mindre enn 30 prosent får avkortet støtten etter følgende modell:

  • Støttebeløp i kr per person = (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) * 75 000

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte.

I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. Fordi det ikke er mulig for alle disse å beregne omsetningsfall, settes støtten til 10 000 kroner per fulltidsansatt per måned.

Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk per 28. mai.

For lærlinger beregnes tilskudd på tilsvarende måte, men begrenset oppad til 10 000 kroner.

Omsetningssvikt

Omsetningssvikten i støttemåneden beregnes med utgangspunkt i omsetningen for samme måned i fjor. For å benytte mest mulig oppdatert informasjon i beregningen av omsetningsfallet, vil omsetningsnivået i samme måned i fjor bli justert for veksten i omsetningen fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020, med begrensninger både for hvor høy og hvor lav denne «justeringsfaktoren» kan være.

Bedrifter som ikke hadde omsetning i støttemåneden i fjor, kan benytte januar og februar 2020 som utgangspunkt for beregning av omsetningsfallet.

Beregningen vil med andre ord bli tilsvarende som i kompensasjonsordningen for næringslivet. Nærmere beskrivelse av hvordan omsetning skal beregnes, vil bli fastsatt i forskrift.

Åpner i september, men gjelder fra juli

Finansdepartementet la 5. juni frem egen lovproposisjon om ordningen.

Det vil være åpenhet om bedrifters mottatte støttebeløp i en innsynsportal, tilsvarende som i kompensasjonsordningen.

Det tas sikte på at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september. Bedriftene vil da kunne søke om støtte for juli og august samlet. Det blir lagt opp til en helautomatisert løsning som sikrer utbetaling kort tid etter at søknaden er godkjent.

Skatteetaten skal forvalte ordningen. Departementet vil vurdere om tilskuddsmyndigheten skal kunne kreve at opplysningene bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.