Ny krisepakke – endringer i både kompensasjonsordningen og skattereglene

Kompensasjonsordningen for næringslivet løper ut august, men nedtrappes. Skatteendringer skal stimulere investeringer i næringslivet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kompensasjonsordningen for næringslivet vedrørende kompensasjon for faste uunngåelige kostnader forlenges i tre måneder, for juni, juli og august. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august. Det foreslås ikke andre endringer i ordningen nå.

Det maksimale støttebeløpet foreslås nedjustert til 70 millioner i juni og juli og videre ned til 50 millioner i august

Formuesskatt – økt rabatt for aksjer og driftsmidler mv.

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt på 10 pst. på aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld. Denne rabatten ble økt til 20 pst. fra inntektsåret 2018 og til 25 pst. fra inntektsåret 2019.

Regjeringen ønsker å gjøre det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet. Regjeringen foreslår derfor å øke verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler mv. til 35 pst. fra inntektsåret 2020.

Skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskap

Etter en skatteinsentivordning fastsatt i skatteloven § 6-53 kan personlige investorer få fradrag for aksjeinnskudd i små oppstartsselskap.

Formålet med ordningen er å motivere til økte investeringer i slike selskap, jf. Prop. 130 LS (2016–2017). Fradraget er begrenset til 500 000 kroner for investor. Fradragsberettigede aksjeinnskudd er begrenset til 1,5 mill. kroner per foretak. Ordningen kan ikke benyttes av oppstartsselskapets aksjonærer eller ansatte, eller nærstående til disse.

Det foreslås å heve beløpsgrensene til 1 mill. kroner per investor, og at grensen for aksjeinnskudd i foretakene økes til 5 mill. kroner. Det foreslås at økningen av beløpsgrensene trer i kraft straks.

I tillegg foreslås det som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 at ordningen utvides til å omfatte ansatte og deres nærstående. Det foreslås at utvidelsen til å omfatte oppstartsselskapenes ansatte trer i kraft straks med virkning for inntektsårene 2020 og 2021.

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Regjeringen forslår å gjøre det gunstigere for medarbeidere å bli medeiere i egen bedrift.

Den fordelen som ansatte i et selskap oppnår ved å erverve aksjer i arbeidsgiverselskapet til underkurs, er som hovedregel skattepliktig som fordel vunnet ved arbeid. Det vil si at fordelen inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift og føres til inntekt hos den ansatte det året den ansatte blir eier av aksjene.

Etter skatteloven § 5-14 første ledd kan det gis en skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes erverv av aksjer i arbeidsgiverselskapet. Fordelen den ansatte oppnår skal settes til differansen mellom den verdien som kan oppnås ved reelt salg av aksjen, redusert med 20 pst., og det den ansatte betaler for aksjen. Den skattefrie fordelen kan likevel ikke overstige 3 000 kroner per inntektsår.

Regelen gjelder også når aksjen er ervervet ved innløsning av opsjon eller tegningsrett i arbeidsforhold.

Ved å kunne tilby aksjer til de ansatte på gunstige skattemessige betingelser kan selskapet redusere sine lønnskostnader, samt gjøre det enklere å trekke til seg og beholde ansatte. For ytterligere å legge til rette for at ansatte kan tilbys aksjer i arbeidsgiverselskapet som en del av avlønningen, foreslår regjeringen å øke den skattefrie fordelen fra 3 000 til 5 000 kroner.

Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020

Mer om gjeldende regelverk for denne ordningen:

Ordningen må være generell for at den ansatte skal skattlegges etter disse reglene. For å bli godtatt som en generell ordning, må tilbudet om aksjeerverv i utgangspunktet gis til alle ansatte i selskapet.

Selskapet har mulighet til å stille krav om at ansatte har vært ansatt en viss tid, og at aksjene, i rimelig utstrekning, fordeles i henhold til ansiennitet.

Ordningen gjelder også når en ansatt i et datterselskap erverver aksjer i morselskapet. Som morselskap anses selskap som eier mer enn ni tiendedeler av aksjene i datterselskapet, og som har en tilsvarende del av de stemmene som kan avgis på generalforsamlingen. Dette gjelder også ved erverv av aksjer i et utenlandsk morselskap.

Hvis den ansatte har ervervet aksjer til underkurs flere ganger i løpet av inntektsåret, blir beregningsgrunnlaget for reduksjonen på 20 pst. aksjenes salgsverdi på de ulike ervervstidspunktene. Beløpsbegrensningen på 3 000 kroner gjelder den samlede skattefrie fordelen i løpet av ett inntektsår. Dette gjelder uavhengig av om det er flere erverv hos samme arbeidsgiver eller erverv hos ulike arbeidsgivere.

Verdsettelse av primærbolig i formuesskatten

Regjeringen varsler at den vil foreslå å øke verdsettelsen av primærboliger med høy verdi fra inntektsåret 2021.

Regjeringen legger opp til å redusere verdsettelsesrabatten for primærboliger til 50 pst. for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 mill. kroner. Primærbolig verdsettes i dag til 25 pst. av beregnet omsetningsverdi, hvilket innebærer en verdsettelsesrabatt på 75 pst.

Regjeringen begrunner lavere verdsettelsesrabatt for dyre primærboliger med at dette kan bidra til at en mindre del av sparingen går til investeringer i boligformue, men heller i større grad enn i dag anvendes der hvor den samfunnsøkonomiske avkastningen er høyere.

Endringen foreslås først gjennomført fra inntektsåret 2021. Regjeringen tar sikte på å fremme et forslag i budsjettet for 2021.

Les mer og andre forslag: