Oppbud - debitors egen begjæring om konkursbehandling

En bedrifts (egen) begjæring om konkursbehandling skal tas til følge uten krav om innbetaling av et beløp som sikkerhetsstillelse for konkursbehandlingen. Artikkelen inneholder lenker til nødvendige skjema og angivelse av nødvendige vedlegg mv.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Enhver virksomhet må forsøksvis ledes slik at insolvens ikke oppstår. Styre/innehaver/ledelse bør igangsette tiltak når det begynner å gå dårlig, og før insolvens oppstår. Dersom insolvens oppstår bør man raskest mulig vurdere mulige alternativer til å begjære oppbud. Oppbud vil ofte være en dårlig løsning både for eiere og kreditorer. Begge grupper vil normalt tape store verdier ved en konkurs. Dersom det ikke foreligger andre alternativer er det en plikt for debitor å melde oppbud ved insolvens.

Insolvens:

Insolvens betyr at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller og er det grunnleggende kravet for å åpne en konkursbehandling, se konkursloven§ 60, jf. § 61.

Insolvens består av to faktorer, insuffisiens og illikviditet, som begge må være oppfylt.

 1. Insuffisiens inntreffer når skylderens eiendeler ikke er tilstrekkelig til å dekke pådratt gjeld og
 2. illikviditet inntreffer når skylderen ikke er i stand til å betale sine forpliktelser ved forfall.

Forutsettningen er at betalingsvanskelighetene ikke er av forbigående karakter. Det foreligger ikke insolvens når skyldnerens eiendeler og inntekter tilsammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene.

Når insolvens foreligger skifter fokus fra å værne aksjonærenes verdier til å oppfylle et grunnleggende krav om å likebehandle alle kreditorer. Det kan gjøres unntak når kostnader må dekkes for å sikre videre drift og skape inntekter, for eksempel ved innkjøp av nye varer eller utbetaling av nødvendige lønninger. Forøvrig skal selskapets eventuelle gjenværende midler bare brukes til betaling av krav som har prioritet etter dekningsloven, for eksempel skyldig lønn og nyere skatte- og avgiftskrav. Betaling av gammel forfalt gjeld skal aldri foretas i en insolvenssituasjon da dette vil være en urettmessig fordeling av kreditorene. 

Fortsatt drift etter at insolvens har oppstått:

Det kan være grunnlag for videre drift også etter at insolvens har oppstått. Dette kan være tilfelle dersom:

 • driften i seg selv fortsatt er lønnsom og bidrar til likviditet
 • det er trolig at man kan få solgt virksomheten/betydelige eiendeler for mer enn det konkursboet vil kunne få solgt det for
 • det er sannsynlig at eierne eller eventuelle nye eiere vil skyte inn ny kapital som gjør selskapet solvent
 • vesentlige verdier eller betydelige inntekter knyttet til prosjekter går tapt ved at selskapet melder oppbud

Husk at en akkordløsning med kreditorene vil kunne være et alternativ til å melde oppbud. Kreditorene må i så fall gå med på en prosentvis reduksjon av gjelden. Akkord er regulert i konkursloven kapittel 5 og 6, der det skilles mellom frivillig akkord og tvangsakkord. 

Oppbudsbegjæring:

 • Aksjeselskap - oppbudsbegjæring for AS skal fremsettes av styret, jf. aksjeloven § 6-18.
 • Ansvarlig selskap - oppbudsbegjæring for ansvarlig selskap(ANS/DA) må fremsettes av selskapsmøtet, jf. selskapsloven § 2-8 (1) jf § 2-37 (1) og § 3-6 jf. § 3-27.
 • Enkeltmannsforetak - oppbudsbegjæring for enkeltmannsforetak fremsettes av innehaver personlig.  

Oppbudsbegjæringer leveres i tingretten i det område virksomheten har sitt hjemsted. Vi anbefaler at man søker om å få begjæringen behandlet straks. Dersom oppbudsbegjæringen sendes pr post, må man være forberedt på oppmøte i retten/byfogdembetet på meget kort telefonisk varsel. I noen tilfeller vil retten kunne  behandle begjæringen uten innkalling til rettsmøte, jf konkursloven § 70.

Vedlegg til oppbudsbegjæringen:

Som vedlegg til begjæring om oppbud må skyldneren gi retten: 

 • en oppgave over eiendeler og gjeld, med angivelse av fordringshavernes navn, adresser og tilgodehavender og de sikkerheter som hefter for gjelden; dersom en fordringshaver har panterett eller annen tilsvarende sikkerhetsrett i skyldnerens eiendeler, må tidspunktet for så vel gjeldens som sikkerhetens stiftelse oppgis; 
 • en redegjørelse for hvordan registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er innrettet 
 • Styrevedtak/selskapsmøtevedtak
 • Firmaattest

De to første punktene er regulert i konkursloven § 66 annet ledd.

Sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene:

Skyldner som selv begjærer oppbud er fritatt for sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene, jf.konkursloven § 67 fjerde ledd og § 73 annet ledd.

 

For øvrig vises det til informasjon på www.konkursradet.no  

KILDER: Skjemaene for oppbudsbegjæring som er lenket til over er hentet fra www.domstol.no