Snart kommer eBevis – et tiltak mot useriøse leverandører

Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

eBevis skal bli et register der offentlige oppdragsgivere kan undersøke om leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst. Det er ventet at løsningen blir tilgjengelig i løpet av våren 2019.

Regjeringen vil vurdere om også forbrukere og private virksomheter skal kunne benytte seg av tjenesten.

Registeret skal gi sanntidsinformasjon, med blant annet tilgang til firmaattest, årsregnskaper, informasjon fra konkursregisteret, samt restanser på skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten. Det skal vurderes om flere datakilder skal inkluderes.

Får svakheter alvorlige konsekvenser?

Innkjøp baseres gjerne på en helhetsvurdering, ikke minst ved offentlige anbud. Enkel tilgang til informasjon er positivt både for å sikre godt beslutningsunderlag og effektive prosesser.

På bakgrunn av det som sies i strategien og pressemeldingen om eBevis, kan det likevel stilles spørsmål ved om mindre gode forhold som kommer frem, for eksempel et offentlig krav som ikke er betalt til forfall, kan bli direkte avgjørende for om bedriften vinner frem i konkurransen om små og større oppdrag.

I første omgang begrenses tilgangen til eBevis til offentlige oppdragsgivere, noe som for mange bedrifter vil kunne være utfordrende i seg selv. Dersom tilgangen til registeret utvides til forbrukere og private virksomheter, kan eBevis bli alvorlig for en del bedrifters videre overlevelsesevne.

Det å betale offentlige krav til forfall ser ut til å bli ekstra viktig med et slikt register, både for å ikke miste kunder og urettmessig bli stemplet som useriøs.

Den nye arbeidslivsstrategien

Den nye strategien inneholder en rekke tiltak, fordelt på områdene:

 • Samarbeid med partene i arbeidslivet
 • Forebygging og innkjøp
 • Kunnskap
 • Informasjon
 • Kontroll og oppfølging
 • Bedre registerordninger og identitetsforvaltning
 • Internasjonalt samarbeid

Arbeidslivskriminalitet er gitt en svært bred definisjon, da den omfatter handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, og som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. Et karakteristisk trekk ved arbeidslivskriminalitet er innslaget av multikriminalitet.

Arbeidslivskriminalitet kjennetegnes ved ett eller flere av følgende elementer: 

 • Skatte- og avgiftskriminalitet – overtredelse av skatteloven, skatteforvaltningsloven, skattebetalingsloven og merverdiavgiftsloven
 • Grove regnskaps- og bokføringsovertredelser – uriktige og mangelfulle regnskap og bruk av fiktiv/uriktig dokumentasjon
 • Korrupsjon
 • Utroskap – ulovlig tapping av selskaper
 • Konkurskriminalitet
 • Hvitvasking
 • Valutasmugling
 • Menneskehandel
 • Trygdesvindel – mottak av trygd samtidig som det arbeides svart
 • Grove bedragerier – bestillingsbedragerier, fakturasvindler, bedragerier mot finansnæringen
 • Uriktige eller falske opplysninger og dokumentasjon til offentlig myndighet – herunder bruk av falsk identitet og registrering av uriktig informasjon i offentlige registre
 • Grove brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven
 • Utbytting av arbeidskraft i strid med lov og avtale
 • Overtredelse av utlendingsloven – bruk av ulovlig arbeidskraft

Du finner hele strategien her.