Transaksjoner mellom nærstående

NARF anbefaler medlemmer om å være oppmerksomme på eventuelle nærstående transaksjoner og fortrinnsvis informere de kunder som dette regelverket kan være aktuelt for.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteetaten har dette som et kontrollområde, og for den næringsdrivende kan transaksjoner som ikke er verdsatt på korrekt måte og heller ikke er godkjent av generalforsamlingen eller i styret, gi meget ubehagelige skattemessige konsekvenser.

Det forekommer tilfeller der næringsdrivende forsøksvis prøver å flytte kostnader ved private fordeler og kostander over på virksomheten. Det kan skje ved kjøp av fritidsbolig i Norge eller i utlandet som eier av virksomheten benytter privat, ved lån som ikke renteberegnes og tilbakebetales, ved leie av hjemmekontor til en for høy pris, ved salg av formuesobjekter fra AS til aksjonær til underpris, eller motsatt vei til overpris.

Transaksjoner mellom nærstående er et satsingsområde for skatteetaten. NARF v/ adv. Per-Ole Hegdahl deltok på skatteetatens seminar om ovennevnte den 12. feb. 2013 og holdt innlegg for ca 450 regnskapsførere, advokater og revisorer. Både Revisorforeningen og NARF var invitert til å holde innlegg for å belyse henholdsvis revisors og regnskapsførers utfordringer i forhold til transaksjoner mellom nærstående, regulert i aksjeloven § 3-8.

Regnskapsførers plikter er primært regulert i regnskapsførerlov med forskrifter, hvitvaskingsloven, bransjestandarden (GRFS) og NARFs etiske regelverk for regnskapsførere. Det følger av GRFS 1.2.4.1 at regnskapsfører skal påse at dokumentasjonens form og innhold tilfredsstiller lovbestemte dokumentasjonskrav. De lovbestemte dokumentasjonskravene er først og fremst regulert i bokføringsforskriften kap 5. Videre skal regnskapsfører i forbindelse med bokføringen, på selvstendig grunnlag, ta stilling til balanseføring kontra resultatføring og skatte- og avgiftsmessig behandling. Så lenge transaksjonene er tilfredsstillende dokumentert, har regnskapsførervirksomheten derimot ingen plikt til å verifisere bokføringens innhold ut over ordinær internkontroll av bokføringsprosessen. Merk imidlertid at det siste gjelder kun så langt "regnskapsførervirksomheten ikke forstår eller burde forstå at dokumentasjonens innhold er uriktig eller usannsynlig".

Ovennevnte innebærer at det er viktig at regnskapsfører kjenner sine kunder godt, slik at regnskapsfører også kan stille spørsmålstegn ved bilag der transaksjonen er mellom nærstående.

Normalt er det verdsettingen som er utfordrende når AS selger objekter til aksjonær eller lar samme person benytte formuesobjekter som tilhører ASèt. Sammenligningsgrunnlaget for å vurdere pris er; hvilken pris ville bli lagt til grunn dersom det var armlengdes avstand mellom partene. Der det er innhentet takst som underbygger prisen på objektet som overføres må denne verdivurderingen normalt kunne legges til grunn. Likevel er det i henhold til aksjeloven § 3-8 en del formalkrav som må være oppfylt for at transaksjoner mellom nærstående skal stå seg. Her er det viktig at regnskapsfører er tilstrekkelig aktsom, påpeker eventuelle feil som oppdages overfor kunden, og forøvrig bistår med å oppfylle formalkravene som gjelder for denne type transaksjoner.