Forslag om endringer i aksjeloven

Regjeringens mål er modernisering og forenkling av aksjeloven. Regnskap Norge har gitt mange innspill til regelendringene og har på flere punkter blitt hørt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Aksjeselskapene (AS) er mange, og de verdier som disse skaper ligger til grunn for en betydelig andel av vår felles velferd. I 2015 hadde 160 000 av 265 000 AS kun en aksjonær, og 248 000 AS hadde færre enn 5 aksjeeiere. For disse små ASene er det viktig at regelverket kan leses og forstås av eierne.

Hovedinnholdet i endringsforslagene er:

 • Elektronisk og fysisk utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon sidestilles. 
 • Elektronisk signatur foreslås å likestilles med signering på papir. 
 • Teknologinøytral bestemmelse om kommunikasjon mellom selskapet og aksjeeiere foreslås. 
 • Det åpnes i større grad for elektronisk generalforsamlingsbehandling. 
 • Kapitalkravet på kr 30 000 foreslås beholdt samtidig som det foreslås å fjerne kravet om handleplikt dersom egenkapitalen blir lavere enn halvparten av aksjekapitalen. 
 • Aksjeselskap som er morselskap kan fravelge revisjon. 
 • Fravalg av revisjon ved stiftelsen skal baseres på en tilvalgsordning. Det vil si at stifterne aktivt må velge at selskapets årsregnskaper skal revideres. Og motsatt, gjør de ikke det vil AS innenfor terskelverdiene anses for å ha fravalgt revisjon. 
 • Advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte at selskapet har mottatt aksjeinnskudd som utelukkende gjøres opp i penger (mens tingsinnskudd fortsatt må bekreftes av revisor).

Foruten ovennevnte har departementet uttalt at de vil gjøre en grundig gjennomgang av alle attestasjonspliktene i AS-loven. I denne omgang foreslås følgende særattestasjoner opphevet: 

 • Revisors bekreftelse av at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital ved kapitalnedsettelse med utdeling eller avsetning til frie fond
 • Revisors bekreftelse av at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital ved kapitalnedsettelse i forbindelse med fisjon hvor det overdragende selskapet fortsetter
 • Revisors bekreftelse av at selskapets egenkapital er tilstrekkelig i forbindelse med innløsning av en aksjeeier
 • Bekreftelse fra revisor om at forholdet til selskapets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen trer i kraft ved gjennomføring av kapitalnedsettelser som krever kreditorvarsling, jf. aksjeloven § 12-6 nr. 3 annet punktum. Det foreslås ikke endringer i styrets plikt til å avgi en slik bekreftelse.

Regnskap Norges kommentarer:

Det er selvsagt gledelig at regjeringen har som mål å forenkle hverdagen for norske ASer. Avveiningen mellom forenklinger på den ene siden og behovet for kontroll på motsatt side, er utfordrende. Regnskap Norge mener at kontroll-behovet ofte blir vektlagt mer enn det som er fornuftig og hensiktsmessig sett i et kost-/nytte perspektiv.

Forøvrig mener vi at det er fornuftig å opprettholde dagens kapitalkrav. Dette fordi vi ikke kan se at kapitalkravet på kr 30 000 er et etableringshinder. Dersom virksomhetsutøver ikke kan skaffe til veie kr 30 000, bør vedkommende kanskje heller ikke nyte godt av den ansvarsbegrensningen som skjer gjennom et AS. Alternativt kan virksomhetsutøver velge EPF eller ANS-formen.

At morselskap også skal gis rett til å velge bort revisjon er noe Regnskap Norge har jobbet for helt siden revisjonspliktreglene ble endret. Det er på høy tid at disse reglene kommer på plass, og det er gledelig at vi nå endelig har fått gjennomslag for dette synspunktet.

Hva gjelder attestasjonspliktene forventer vi at flere av disse snarlig blir fjernet. Regnskap Norge har sammen med NHO fått utarbeidet en rapport som redegjør for dagens attestasjonsplikter, og samtidig listet opp hvilke av disse som med hell kan fjernes. Vi mener vi med dette har tilrettelagt for at regjerningen kan fjerne mange av dagens attestasjonsplikter og vi har høye forventliger til at dette kan skje raskt.

Vil du lese mer om forslagene kan du gjøre det her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-112-l-20162017/id2549742/

Har du synspunkter eller innvendinger til ovennevnte, ta gjerne kontakt med oss i Regnskap Norge.