Altinn-fullmakten kan lyde på funksjon

Skattedirektoratet aksepterer at den fullmektige kan benevnes med funksjon (eksempel oppdragsansvarlig) i stedet for konkret navngitte personer i Altinn-fullmakten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NARF er tilfreds med at Skattedirektoratet har lyttet til våre argumenter og tatt til følge at Altinn-fullmakten heretter kan lyde på funksjon i stedet for navn, jf. vedlagte brev. Dette vil innebære en etterlengtet forenkling ved at regnskapsbyrået ikke lenger trenger å måtte endre fullmakten som følge av eventuelle bemanningsendringer internt. I tillegg er det åpnet for at den fullmektige kan videredelegere fullmakten til andre ansatte i byrået.

Det vil være opp til partene å avtale hvilken funksjon den fullmektige skal benevnes med. Etter NARFs syn er oppdragsansvarlig den mest nærliggende, men det kan f.eks. også være daglig leder eller andre formelle funksjoner i regnskapsbyrået - avhengig av hva som er mest hensiktsmessig i det enkelte tilfelle.

Benevning på funksjon innebærer at det er den person som til enhver tid innehar den angjeldende funksjonen som er den fullmektige. Når det gjelder oppdragsansvarlig er det den som er utpekt som det i henhold til oppdragsavtalen. Husk i den forbindelse at bytte av oppdragsansvarlig i seg selv ikke vil utløse at det må skrives ny oppdragsavtale. Slikt skifte må imidlertid dokumenteres, enten ved endringsbilag eller skriftlig varsel til kunden (sistnevnte er tilstrekkelig), og oppbevares sammen med oppdragsavtalen.

En viktig presisering til slutt er for øvrig at det fortsatt må holdes oversikt internt i byrået over hvem som er videredelegert rettigheter, uavhengig av hvordan den fullmektige benevnes. Dette følger av GRFS 0.4.1 annet ledd:

"For hvert oppdrag skal det foreligge en oversikt over hvilke fullmakter regnskapsførervirksomheten innehar og hvem fullmakten omfatter."

NARFs standard Altinn-fullmakt

NARF har innarbeidet funksjonsbenevnelse i sin standard mal for fullmakt og som er tilgjengelig i KS Komplett fra og med versjon 1/2014. I denne har vi valgt å legge inn oppdragsansvarlig som default. Hvis det er ønskelig at fullmakten skal lyde på annen funksjon, evt. flere, må den enkelte endre til dette selv.

I og med at Altinn-fullmakten ved benevning på funksjon blir mindre sårbar for endringer, har vi for øvrig også valgt å innarbeide den som en avtaleklausul direkte i standard oppdragsavtale. Samtidig har vi beholdt bilagsalternativet for de tilfeller der det allerede foreligger en oppdragsavtale etter tidligere mal, og det er behov for fullmaktsendringer.  

Malen har videre innarbeidet muligheten for å delegere fullmakten.

Vedlegg