Betalingsoppdrag inn i god regnskapsføringsskikk

Oppdatert standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) med virkning fra 1. januar 2017. Den største endringen er at betalingsoppdrag nå omfattes av standarden.

Del

Bransjestandardutvalget, bestående av representanter for Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Revisorforeningen, har gjennomført endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS), jf. regnskapsførerloven § 2 annet ledd.

Endringene knytter seg i hovedsak til at betalingsoppdrag tas inn som oppdragsområde i standarden. Med betalingsoppdrag menes oppdrag hvor regnskapsførervirksomheten får adgang til å belaste oppdragsgivers bankkontoer med utbetalinger, eller legge betalingsforslag til godkjenning hos oppdragsgiver. Standarden inneholder krav og anbefalinger vedrørende følgende forhold:

 • Oppdragsavtale og fullmakter
 • Rutiner for tilgangsrettigheter til bankkontoer og arbeidsdeling ved betalinger
 • Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner for betalinger
 • Vurdering og registrering av betalingsgrunnlag
 • Håndtering av likviditetsproblemer hos oppdragsgiver
 • Attestasjon og godkjenning av betalinger
 • Dokumentasjon av gjennomførte betalingstransaksjoner
 • Intern kvalitetskontroll

Det er i tillegg gjort enkelte andre endringer og presiseringer i standarden. Hensikten med disse er i utgangspunktet ikke å endre de krav som stilles til autoriserte regnskapsførere, men å gjøre standarden lettere å forstå, samt å gi mer veiledning til allerede eksisterende krav. De materielle endringene i eksisterende krav gjelder følgende forhold:

 • I kravene til beredskapsplan (tidligere katastrofeplan) innføres det en vesentlighetsbetraktning. Det kreves kun en plan for håndtering av vesentlige driftsavbrudd i IT-systemene
 • Regnskapsfører må ta stilling til hvordan vurderingen av oppdragsgivers interne rutiner knyttet til regnskapsoppdraget skal holdes à jour, samt dokumentere ajourholdet
 • Det kreves at regnskapsførervirksomhetens navn skal fremgå av periodiske regnskapsrapporter til oppdragsgiver
 • Oppdragsdokumentasjonen knyttet til innsendelse av pliktig regnskapsrapportering for oppdragsgiver, må vise tidspunkt for innsendelsen samt navn på den som foresto innsendelsen

Den endrete standarden trer i kraft for oppdrag som utføres 1. januar 2017 eller senere, men det oppfordres til tidligere anvendelse.