Betalingsoppdrag inn i god regnskapsføringsskikk

Oppdatert standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) med virkning fra 1. januar 2017. Den største endringen er at betalingsoppdrag nå omfattes av standarden.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bransjestandardutvalget, bestående av representanter for Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Revisorforeningen, har gjennomført endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS), jf. regnskapsførerloven § 2 annet ledd.

Endringene knytter seg i hovedsak til at betalingsoppdrag tas inn som oppdragsområde i standarden. Med betalingsoppdrag menes oppdrag hvor regnskapsførervirksomheten får adgang til å belaste oppdragsgivers bankkontoer med utbetalinger, eller legge betalingsforslag til godkjenning hos oppdragsgiver. Standarden inneholder krav og anbefalinger vedrørende følgende forhold:

 • Oppdragsavtale og fullmakter
 • Rutiner for tilgangsrettigheter til bankkontoer og arbeidsdeling ved betalinger
 • Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner for betalinger
 • Vurdering og registrering av betalingsgrunnlag
 • Håndtering av likviditetsproblemer hos oppdragsgiver
 • Attestasjon og godkjenning av betalinger
 • Dokumentasjon av gjennomførte betalingstransaksjoner
 • Intern kvalitetskontroll

Det er i tillegg gjort enkelte andre endringer og presiseringer i standarden. Hensikten med disse er i utgangspunktet ikke å endre de krav som stilles til autoriserte regnskapsførere, men å gjøre standarden lettere å forstå, samt å gi mer veiledning til allerede eksisterende krav. De materielle endringene i eksisterende krav gjelder følgende forhold:

 • I kravene til beredskapsplan (tidligere katastrofeplan) innføres det en vesentlighetsbetraktning. Det kreves kun en plan for håndtering av vesentlige driftsavbrudd i IT-systemene
 • Regnskapsfører må ta stilling til hvordan vurderingen av oppdragsgivers interne rutiner knyttet til regnskapsoppdraget skal holdes à jour, samt dokumentere ajourholdet
 • Det kreves at regnskapsførervirksomhetens navn skal fremgå av periodiske regnskapsrapporter til oppdragsgiver
 • Oppdragsdokumentasjonen knyttet til innsendelse av pliktig regnskapsrapportering for oppdragsgiver, må vise tidspunkt for innsendelsen samt navn på den som foresto innsendelsen

Den endrete standarden trer i kraft for oppdrag som utføres 1. januar 2017 eller senere, men det oppfordres til tidligere anvendelse.