Regnskapsføreruttalelsen formidler kvalitet

Med regnskapsføreruttalelsen kan regnskapsfører synliggjøre det kvalitetsarbeidet som ligger til grunn for årsregnskapet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskapsføreruttalelsen er en bekreftelse fra regnskapsfører på at regnskapsarbeidet er utført etter regelverket og god regnskapsføringsskikk. Den er dermed et kvalitetsstempel overfor kunden, og slik at kunden også kan bruke den som det mot banker og andre av sine interessenter.

Regnskapsføreruttalelsen kom som en anbefaling fra Bransjestandardutvalget i desember 2012, men er siden forankret i standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Dersom det skal avgis en uttalelse om regnskapet sier nå GRFS at det skal skje etter den fastsatte mal. Ref. GRFS 5.8.5:

"Dersom regnskapsfører avgir en uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet skal dette skje i henhold til Anbefaling - regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet. Anbefalingen finnes som vedlegg til denne standarden." (Fra side 35 i standarden, red.anm.)

Når vi anbefaler å ta i bruk regnskapsføreruttalelsen er det bl.a. fordi bransjen erfaringsvis har en utfordring i å få synliggjort det arbeidet som faktisk utføres under regnskapsutarbeidelsen, og hvilke krav og kvalitetsnormer autorisert regnskapsfører er underlagt. Her vil regnskapsføreruttalelsen bidra til å øke kunnskapen om dette hos "publikum", samtidig med at den har en materiell verdi i å underbygge kvaliteten på årsregnskapet.

Det finnes to ulike uttalelser:

  • Regnskapsfører har utført løpende bokføringstjenester i tillegg til bistand med utarbeidelse av årsregnskapet
  • Regnskapsfører har ikke utført løpende bokføringstjenester, kun bistått med utarbeidelsen av årsregnskapet 

Nærmere om bruken av regnskapsføreruttalelsen

Sammen med den anbefalte uttalelsen følger en veiledning som angir forutsetninger mv. for bruken (se fra side 35 i standarden for god regnskapsføringsskikk). Blant forutsetningene er:

Det er kun eksterne autoriserte regnskapsførere som kan avgi en regnskapsføreruttalelse, og kun på de oppdrag som omfatter bistand med utarbeidelse av årsregnskapet. Uttalelsen kan avgis uavhengig av om årsregnskapet er underlagt revisjon eller ikke. Regnskapsfører kan ikke utlevere uttalelsen til andre enn oppdragsgiver, så fremt ikke oppdragsgiver har løst regnskapsfører fra taushetsplikten.

Oppdragsgiver skal selv etterspørre regnskapsføreruttalelsen, dersom det er behov for en slik. Regnskapsfører har ikke plikt til å avgi en uttalelse på eget initiativ. Det er heller ingen plikt for regnskapsfører til å avgi en regnskapsføreruttalelse selv om oppdragsgiver ber om det. Regnskapsfører bør likevel markedsføre regnskapsføreruttalelsen ovenfor sine oppdragsgivere.

Uttalelsen knytter seg til oppdragsgivers selskapsregnskap; det er ikke utarbeidet en uttalelse for konsernregnskap. Videre kan regnskapsføreruttalelsen kun benyttes for årsregnskapet, og ikke for perioderegnskap. Uttalelsen skal ikke avgis før årsregnskapet er underskrevet av styret eller annet kompetent organ hos oppdragsgiver. Dersom oppdragsgiver har behov for uttalelsen i forbindelse med sin behandling av årsregnskapet, kan den avgis som et utkast uten signatur.

Årsregnskapet med noteopplysninger skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat. Dersom regnskapsfører mener at årsregnskapet med noteopplysninger ikke er i henhold til lov, forskrift og god regnskapsskikk, kan regnskapsfører ikke avgi en regnskapsføreruttalelse. I så fall skal regnskapsfører rapportere manglene skriftlig til oppdragsgiver. Det er dermed ikke behov for eller tillatt å innta egne kommentarer, presiseringer, forbehold mv. til årsregnskapet i regnskapsføreruttalelsen.

Det presiseres at regnskapsfører ikke har utført revisjon av årsregnskapet, og at regnskapsføreruttalelsen ikke må forveksles med en uavhengig revisors beretning. Regnskapsfører bekrefter kun at regnskapsfører har utført sine oppgaver i samsvar med god regnskapsføringsskikk.

Regnskapsførers ansvar skal i utgangspunktet ikke være større ved avgivelse av en regnskapsføreruttalelse enn hva som allerede følger som konsekvens av regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk. Ansvaret blir likevel mer synlig ved at regnskapsfører positivt bekrefter at vesentlige forhold i god regnskapsføringsskikk er fulgt. I praksis vil dette kunne medføre økt ansvar.