Færre hvitvaskingsmeldinger til Økokrim fra regnskapsførere i 2015

Antallet er relativt stabilt, men 46 MT-meldinger er det laveste antallet siste fem år.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I 2014 innrapporterte regnskapsbransjen nest flest MT-meldinger etter banker og andre betalingsformidlere. I 2015 har forhandlere av gjenstander (95 stk), forsikringsselskaper (52 stk) og revisorene (49 stk) rapportert flere tilfeller enn regnskapsbransjens 46 MT-meldinger. Eiendomsmeglere (45 stk), verdipapirforetak (10 stk), advokater (6 stk) og "andre" (33 stk) rapporterte færre.

I 2014 lå antallet fra regnskapsbransjen på 53, i 2013 56 stk, 2012 47 stk og i 2011 48 stk. 

Den samlede rapporteringen fra bransjer som omfattes av rapporteringsplikt har sunket med 19 %. Årsaken til den store nedgangen er at en større finansieringsinstitusjon har lagt om sitt arbeid med anti-hvitvasking.

Les mer om rapporteringen for 2015 på hvitvasking.no.

Innrapporteringsplikt Innrapporteringsplikten relaterer seg til transaksjoner som kan ha tilknytning til økonomisk kriminalitet, herunder skatte- og avgiftsunndragelser, og terrorfinansiering. Den rapporteringspliktige plikter å undersøke transaksjoner som f eks:

  • synes å mangle et legitimt formål 
  • er usedvanlig stor eller kompleks 
  • er uvanlig i forhold til kundens kjente forretningsmessige eller personlige transaksjoner
  • foretas til eller fra en kunde i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot økonomisk kriminalitet eller terrorfinansiering
  • på annen måte er av uvanlig karakter

Dersom undersøkelsen ikke avkrefter mistanken, foreligger plikt til å rapportere MT-melding via Altinn til Økokrim, jf hvitvaskingsloven §§ 17 og 18.

Underrapportering? Økokrim har ved flere anledninger påpekt at flere bransjer ikke er gode nok til å rapportere om mistenkelige transaksjoner. I og med at terskelen for å rapportere er knyttet til kun mistanke som ikke er avkreftet etter undersøkelse, er det grunn til å tro at antallet MT-meldinger bør ligge betydelig høyere.

Husk for øvrig at alle regnskapsvirksomheter er pålagt å

  • utpeke hvitvaskingsansvarlig, 
  • etablere såkalt kontroll- og kommunikasjonsrutine ("hvitvaskingsrutine") og 
  • gjennomføre intern opplæring. 

Dersom regnskapsvirksomheten abonnerer på  Regnskap Norges KS Komplett finner du mer informasjon og utkast til rutine i dette verktøyet, jf kapittel 2.4.3.

Se også hvitvasking.no og Finanstilsynets rundskriv 8/2009 for mer informasjon om pliktene.