Kun banker mv rapporterer flere mistenkelige transaksjoner til Økokrim enn regnskapsførere

Antallet MT-meldinger fra regnskapsførere var i 2014 på nivå med tidligere år.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I 2014 leverte regnskapsførere 53 MT-meldinger til Økokrim. I de tre foregående årene lå antallet på henholdsvis 48, 47 og 56. 

I forhold til andre bransjer ligger selvsagt banker og andre virksomheter som yter betalingsformidling øverst. Disse forholder seg gjerne til beløpsgrenser i sin innrapportering, og kan vise til en solid økning i rapporteringen fra 2013 til 2014. Bankene innrapporterte 3.971 MT-meldinger mot 3.170 året før. Virksomheter innen betalingsformidling økte fra 807 MT-meldinger til 1.533.

Forsikringsselskapene rapporterte kun 51 tilfeller, revisorene 45, auksjonsforretninger mv 44, eiendomsmeglere 40, advokater 11, e-pengeforetak 9 og verdipapirforetak mv 3.

Innrapporteringsplikt
Innrapporteringsplikten relaterer seg til transaksjoner som kan ha tilknytning til økonomisk kriminalitet, herunder skatte- og avgiftsunndragelser, og terrorfinansiering. Den rapporteringspliktige plikter å undersøke transaksjoner som f eks:

  • synes å mangle et legitimt formål 
  • er usedvanlig stor eller kompleks 
  • er uvanlig i forhold til kundens kjente forretningsmessige eller personlige transaksjoner
  • foretas til eller fra en kunde i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot økonomisk kriminalitet eller terrorfinansiering
  • på annen måte er av uvanlig karakter

Dersom undersøkelsen ikke avkrefter mistanken, foreligger plikt til å rapportere MT-melding via Altinn til Økokrim, jf hvitvaskingsloven §§ 17 og 18.

Underrapportering?
Økokrim har ved flere anledninger påpekt at flere bransjer ikke er gode nok til å rapportere om mistenkelige transaksjoner. I og med at terskelen for å rapportere er knyttet til kun mistanke som ikke er avkreftet etter undersøkelse, er det grunn til å tro at antallet MT-meldinger bør ligge betydelig høyere.

Husk for øvrig at alle regnskapsvirksomheter er pålagt å utpeke hvitvaskingsansvarlig, etablere såkalt kontroll- og kommunikasjonsrutine ("hvitvaskingsrutine") og gjennomføre intern opplæring. Dersom regnskapsvirksomheten abonnerer på NARFs KS Komplett finner du mer informasjon og utkast til rutine i dette verktøyet, jf kapittel 2.4.3.

Se også hvitvasking.no og Finanstilsynets rundskriv 8/2009 for mer informasjon om pliktene.