Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Rundskrivet omhandler de mest sentrale pliktene og hvordan disse skal forankres i organisasjonen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det nye rundskrivet heter "Veiledning om regnskapsførers og regnskapsførerselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket" og har fått rundskrivsnummer 4/2017. Rundskrivet erstatter rundskriv 13/2006.

Merk at dette er et rundskriv som må anses som obligatorisk å lese for autoriserte regnskapsførere. Nedenfor gjengir vi de sentrale områdene som rundskrivet omhandler, da dette gir en oversikt over hva rundskrivet omtaler.

Du finner rundskriv 4/2017 her.

I rundskrivet blir det vist til at du kan finne en liste over indikatorer på mistenkelige transaksjoner for rapporteringspliktige innen regnskap og revisjon på våre hjemmesider. Dette er en liste utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Medlemmer kan ta kontakt med oss for å få tilgang til listen.

Nærmere om rundskrivets innhold

Rundskriv 4/2017 omhandler følgende hovedområder:

  • Krav til risikovurdering
  • Krav til interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner
  • Hvitvaskingsansvarlig
  • Opplæring av ansatte
  • Krav til kundekontroll og løpende oppfølging
  • Plikten til å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner
  • Om regnskapsførers taushetsplikt
  • Opphør av kundeforholdet


Rundskriv 3/2017 for revisorer

Det er for øvrig laget et nytt hvitvaskingsrundskriv for revisorer også. Dette rundskrivet, rundskriv 3/2017, finner du her.