31. august er siste frist for å kreve refusjon for forskuttert lønnskompensasjon

Arbeidsgivere som forskutterte lønnskompensasjon til permitterte for dag 3 til 20 i permitteringsperioden, må huske å søke om refusjon fra NAV innen 31. august.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra dag 3 til 20 har permitterte krav på å få dekket full lønn inntil 6G fra NAV. Lønnskompensasjonen innvilges for permitteringer som er iverksatt i tidsrommet fra 20. mars og frem til 1. september.

Mange arbeidsgivere fulgte myndighetenes oppfordring om å forskuttere lønnskompensasjonen mot refusjon på et senere tidspunkt. Arbeidsgivere kan få refusjon for forskuttert lønnskompensasjon for permitteringsperioder som startet før 20. april.

Opprinnelig frist for refusjonskrav er endret til 31. august 

I april opplyste myndighetene at fristen for å sende inn refusjonskrav var 31. oktober. Senere er denne fristen fastsatt til 31. august i lønnskompensasjonsforskriften av 29. mai 2020.

Arbeidsgivers innmelding for refusjon og lønnskompensasjon

Søknad om refusjon gjøres gjennom egen rapporteringsløsning.

Søknaden gjør det mulig å utbetale både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn og lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn. Utbetalingene forutsetter at arbeidsgiver gir opplysninger om sine permitterte ansatte til NAV.

Arbeidsgiver kan ikke rapportere opplysningene før etter dag 20 i permitteringsperioden, og kan bare sende inn informasjonen én gang per ansatt.

Lønnskompensasjon og refusjon vil bli beregnet samtidig og samlet for hele perioden. Arbeidsgiver kan derfor ikke sende inn informasjon for lønnskompensasjon eller refusjon hver for seg, men må gjøre begge deler samtidig.

Vær oppmerksom på at NAV kun behandler lønnskompensasjon og refusjon for ansatte der permitteringen er rapportert i a-meldingen. Dersom det ikke foreligger rapportert permittering for arbeidsforholdet i perioden, vil det komme en feilmelding til arbeidsgiver og lønnskompensasjon vil ikke kunne utbetales.

Slik fungerer rapporteringsløsningen

Rapporteringsløsningen fungerer på den måten at arbeidsgiver fyller inn fødselsnummer på alle permitterte arbeidstakere.

Hvis arbeidsgiver har forskuttert lønn i perioden dag 3-20, fyller de også ut dato for når de sluttet å forskuttere lønn. Arbeidsgiver kan fylle inn enkeltvis eller laste inn mange arbeidstakere i løsningen samtidig ved å benytte et Excel regneark.

Arbeidsgiver må opplyse hvor mye den ansatte tjener per dag, uavhengig av stillingsprosent.

Som hovedregel beregnes lønn under permittering etter permitteringslønnsloven. Arbeidsgiver kan derfor beregne lønn per dag på samme måte som lønn for lønnspliktdagene i starten av permitteringsperioden ble beregnet, eller hvis den ansatte hadde vært sykmeldt den dagen. Normalt er dette sykepengegrunnlaget, med mindre det er avtalt noe annet i tariffavtale.

I de tilfeller arbeidsgiver ikke har sykepengegrunnlaget, kan lønn per dag beregnes ut fra avtalt årslønn eller månedslønn. For ansatte med 100% stilling kan årslønn deles på 260 dager for å beregne dagslønn. For ansatte med 100% stilling kan månedslønn deles på 21,67 dager for å beregne dagslønn.

Rapporteringsløsningen henter automatisk permitteringsprosent og permitteringsperiode som arbeidsgiver har meldt inn i a-ordningen. Her kan arbeidsgivere sjekke hva som er meldt inn i A-meldingen.

På grunnlag av opplysningene beregnes lønnskompensasjon til den ansatte eller refusjon til arbeidsgiver for de dagene arbeidsgivere har forskuttert lønn. Beregnet lønn per dag begrenses ved 6 G automatisk i løsningen.

Arbeidsgiver vil kunne rette opp feil som oppdages i a-meldingen og deretter innhente periodene på nytt for arbeidstakeren. Det er også mulig å endre permitteringsprosent og perioder direkte i rapporteringsløsningen – NAV er klar over at det er krevende for arbeidsgiverne å rapportere dette riktig i a-meldingen. Dette gjelder spesielt startdato for permittering og endret permitteringsprosent som følge av arbeid under permittering som avviker fra varslet permitteringsprosent.

Arbeid under permittering vil påvirke permitteringsprosent og størrelsen på lønnskompensasjonen. Imidlertid skal reduksjon av lønnskompensasjon som følge av arbeid i permitteringsperioden ikke skje på grunnlag av arbeid hos andre enn permitterende arbeidsgiver.

Når arbeidsgiver har sendt informasjon viser løsningen en oppsummering over refusjon og lønnskompensasjon.

Refusjon utbetales til arbeidsgiver automatisk i løpet av 2-3 arbeidsdager. Samtidig sendes det vedtaksbrev til arbeidsgiver. Lønnskompensasjon utbetales direkte til arbeidstaker i løpet av 2-3 arbeidsdager. NAV sender vedtaksbrev til hver arbeidstaker som får utbetalt lønnskompensasjon.

Innrapportering, arbeidsgiveravgift, feriepenger mv. av forskuttert lønn 

Forskuttert lønn til ansatte som er permittert rapporteres på vanlig måte i a-meldingen, for eksempel som fastlønn, timelønn eller annen inntekt. Det er ingen egen beskrivelse for lønn utbetalt under permittering.

Det er fritak for arbeidsgiveravgift av lønnskompensasjon som permitterende arbeidsgiver har forskuttert i form av lønn i stønadsperioden. Fritaket gjelder bare så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalt lønn. Dette innebærer at arbeidsgiveravgiften på forskuttert lønnskompensasjon skal behandles på samme måte som når arbeidsgiver forskutterer sykepenger og andre ytelser fra NAV.

Regnskap Norge anbefaler regnskapsfører å ta kontakt med systemleverandøren for oppsett av lønnsart som sørger for korrekt behandling i a-meldingen. Siden refusjon fra NAV er en forutsetning for fritak, skal arbeidsgiver redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for den terminen refusjonen utbetales fra NAV. Reduksjonen tilsvarer beregnet arbeidsgiveravgift i den terminen hvor lønnskompensasjon ble forskuttert. Vi viser for øvrig til egen artikkel med ytterligere informasjon om behandling av refusjon for forskutterte ytelser i forbindelse med redusert arbeidsgiveravgift i mai/juni.

Refusjon for forskuttert lønnskompensasjon kan regnskapsføres tilsvarende refusjon av sykepenger på egne konto tilpasset ytelsen. Dette innebærer at refusjonen reduserer kostnaden til lønn og arbeidsgiveravgift. Videre bør reduksjonen føres i samme periode som lønnskostnaden og arbeidsgiveravgiften påløper. Dette vil kreve en korreksjon av lønn og arbeidsgiveravgift i måneden hvor beløpet er forskuttert.

Det er kun ytelser for utført arbeidsinnsats som skal inngå i feriepengegrunnlaget. Regnskap Norge antar at forskuttert lønn til permitterte er å anse som en ytelse som utbetales uavhengig av arbeidsinnsats, og av den grunn ikke inngår i feriepengegrunnlaget. Arbeidsgivere som har beregnet feriepenger av forskuttert lønn til permitterte kan ikke forvente å få dette refundert.

Vi viser for øvrig til egen artikkel om arbeidsgiveravgift på forskuttert lønnskompensasjon til permitterte.