A-melding for sesongarbeidere, daglige ledere og andre som ikke mottar lønn månedlig

NAV har kommet med nærmere veiledning til om det foreligger et arbeidsforhold eller ikke.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NARF har fått flere spørsmål om det er nødvendig å sende a-melding på personer som av ulike grunner ikke mottar lønn månedlig gjennom året. Dette gjelder typisk sesongarbeidere, tilkallingshjelp og andre som arbeider i perioder.

Tilsvarende spørsmål kommer opp for personer – ofte eiere – som i Enhetsregisteret er registrert som daglig leder i selskap, men hvor det ikke tas ut løpende lønnsytelser. Dette kan typisk gjelde selskaper i etableringsfase, holdingselskaper og selskaper uten aktivitet.

NAV har overfor NARF kommet med nærmere veiledning på hvordan virksomhetene kan forholde seg til innsendingsplikten for slike personer.

NB! NAV presiserer at det er viktig å huske at valgene som tas kan påvirke hvilke rettigheter personen har til ytelser hos NAV, og hvilke inntekter som inngår i grunnlaget for ytelsene. Derfor er det viktig at person og foretak er omforent om hva som rapporteres og om man anses som ansatt eller ikke.

Sesongarbeidere og andre som arbeider periodevis

I Skatteetatens Skatteinfo nr 1/2015 ble det i artikkelen «Når har virksomheten plikt til å levere a-melding?» blant annet uttalt følgende:

«Er arbeidet sesongpreget, eller du har arbeidstakere som jobber til og fra, kan du melde arbeidsforholdet opphørt ved sesongens eller periodens slutt. Ved neste sesongstart/arbeidsperiode melder du inn arbeidstakeren med nytt arbeidsforhold

NAV gir uttrykk for at denne informasjonen er noe ufullstendig, da den kun viser til en av to rapporteringsløsninger for denne gruppen. NAV skriver at a-meldingen åpner for to måter å rapportere sesongbasert arbeid:

"1)  Melde inn og ut i samsvar med sesongen. Dette fører til at man må melde personeneut når de slutter og inn når de starter. Det stiller krav til at man er oppdatert medinformasjonen og rapporterer riktige datoer raskt etter start og slutt avarbeidsforholdene. Det er da nye arbeidsavtaler hver gang.

2)  Alternativ 2 er å ikke melde de inn og ut fordi de vil komme og arbeide i sesongen ogvære tilbake i neste sesong. Da kan man velge å ha de ansatt med en løpendearbeidsavtale. Da rapporteres opplysninger om arbeidsforhold hver måned, mensinntekter rapporteres for de periodene de faktisk utbetales."

Vi forstår dette slik at det avgjørende for om a-melding må leveres løpende også utenfor sesong/periode, vil være om sesongarbeideren har en løpende arbeidsavtale.

Daglig leder i holdingsselskap, selskap uten aktivitet mv

I en del tilfeller er person, ofte eneeier av selskap, oppført i Enhetsregisteret som daglig leder, uten at det nødvendigvis er så mange oppgaver tillagt funksjonen. Utbetalinger kan være kategorisert som styrehonorar. Når det gjelder slike tilfeller skriver NAV følgende:

«Dette med daglig leder i et holdingselskap er litt gråsone. Dersom man er ansatt som daglig leder i et selskap så tyder mye på at det er et arbeidsforhold som skal rapporteres.

Styremedlemmer er ikke ordinære ansatte. Disse skal rapporteres som frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm. Her er det begrenset hvilke arbeidsforholdsopplysninger som er pliktige. Disse skal ikke rapporteres månedlig, kun når det faktisk utbetales ytelser.

Det er derfor ikke noe fasitsvar, da det kommer an på opplysningspliktiges vurdering av om det foreligger et arbeidsforhold for den daglige lederen i selskapet (typisk en arbeidskontrakt, avtale om godtgjørelse som daglig leder etc). Da er det et ordinært arbeidsforhold som skal rapporteres hver måned.

Hvis det derimot ikke foreligger noen avtale eller liknende, men hvor daglig leder ikke er noe annet enn «et styremedlem som utfører enkelte praktiske oppgaver i forlengelsen av sitt styreverv og dette ikke godtgjøres spesifikt», så tyder mye på at det ikke er et arbeidsforhold og at det kan rapporteres kun når det utbetales styrehonorar etc. for arbeidet som styremedlem.»

Slik vi forstår uttalelsen legger ikke NAV opp til at det er noen automatikk i at det foreligger et arbeidsforhold når et selskap registrerer seg med en daglig leder i Enhetsregisteret. Derimot må selskapet se hen til faktiske forhold, samt om det foreligger en arbeidsavtale. 

Husk i tillegg presiseringen fra NAV om at det er viktig at involverte personer og foretak er omforent om hva som gjelder. Regnskapsfører må vurdere behovet for å innhente skriftlig dokumentasjon på valget som er gjort, i hvert fall der konklusjonen blir at a-melding ikke skal sendes.