A-ordningen: Frist for levering av a-melding innen lott eller part i fiske- og fangstnæringen er til vurdering

Fristen som vurderes gjelder lottoppgjør som gjelder forrige år.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet avklarte nylig at i a-ordningen skal brutto månedlig forskudd til lottakere innrapporteres fortløpende for den måned utbetalingene gjøres. Resultatet av lottoppgjør innrapporteres for den måneden avregning faktisk gjennomføres. For slike oppgjør gjelder i utgangspunktet den ordinære oppgavefristen den 5. i måneden etter utbetaling og oppgjør.

Fristen som nå vurderes gjelder lott og part som er opptjent før, men utbetalt etter et årsskifte. Skattemessig skal slik inntekt følge realisasjonsprinsippet, altså medtas i selvangivelsen for det år når inntekten er opptjent. Ut fra signaler vi har mottatt innser Skattedirektoratet at den ordinære fristen 5. januar er for knapp for slike oppgjør. Skattedirektoratet arbeider derfor nå med et forslag til lengre frist, som må behandles videre og fastsettes i forskrift av Finansdepartementet. Hva vi kan forvente av fremdrift er foreløpig ikke kjent, men vi må nok forvente at vi kommer godt ut i 2016 før forskriftsendring fastsettes.

En slik forlenget frist for a-meldingen er for øvrig først aktuell for a-meldingen for desember 2015, med frist på nyåret 2016. Rapportering for 2014 skjer som tidligere gjennom lønns- og trekkoppgavene, med frist 20. februar 2015, jf samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt § 5-2-29 fjerde ledd

Dagens forlengede frist i forhold til ordinære frister for levering av lønns- og trekkoppgaver er for øvrig begrunnet nettopp i at arbeidsgivere i fiske- og fangstvirksomhet skal ha rimelig tid til å fastsette lottoppgjøret.