Utredning om ajourhold av OTP ved deling av data fra a-ordningen

Skatteetaten skal utrede hvordan opplysninger som allerede rapporteres i a-ordningen kan gjøres tilgjengelig, og identifisere gevinstene en slik tilgang kan gi.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De fleste arbeidsgivere rapporterer korrekte opplysninger til a-ordningen. Det er likevel utfordringer med kvaliteten på rapporterte opplysninger om stillingsprosent og sluttdato for arbeidsforhold. Eieretatene for a-ordningen ønsker på bakgrunn av dette sterkere insentiver for korrekt rapportering.

Om skatteetatens utredningsoppdrag

Finansdepartementet har bedt Skatteetaten om å utrede hvordan opplysninger som allerede rapporteres i a-ordningen, kan gjøres tilgjengelig for ajourhold av privat tjenestepensjon (OTP).

Utredningen skal identifisere hvilke gevinster en slik tilgang kan gi til arbeidsgivere, arbeidstakere, pensjonsforvaltere, tilsynsmyndighet og eksisterende brukere av opplysninger fra a-ordningen m.fl.

Utredningen skal ta utgangspunkt i at pensjonsforvaltere kan ajourholde tjenestepensjon ved å gjenbruke opplysninger som er innenfor eksisterende opplysningsplikt i a-opplysningsloven, og at disse kan erstatte egen rapportering av tilsvarende opplysninger fra arbeidsgiver til pensjonsforvalter.

Utredningen skal også ta utgangspunkt i at en tilsynsmyndighet har behov for tilgang til opplysninger i a-ordningen, som kan identifisere hvilke arbeidsgivere som ikke etterlever plikten til å ha tjenestepensjonsavtale.

Bakgrunnen for at Finansdepartementet nå ønsker en slik utredning er anmodningsvedtak 596 den 10. april 2018, der Stortinget ba regjeringen vurdere å etablere en tilsynsordning for å sikre at virksomheter overholder plikten til å etablere og opprettholde tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Finans Norge har videre bedt Finansdepartementet om hjemmel for gjenbruk av opplysninger fra a-ordningen og tilgang for pensjonsleverandører.

Målene med økt deling av data er økt etterlevelse ved styrket tilsyn, effektivisering ved gjenbruk og økt kvalitet på opplysninger. Økt anvendelse anses å være det sterkeste insentivet for korrekt rapportering.

Nærmere om rammene for oppdraget og de involverte

Skatteetaten har fått i oppdrag fra Finansdepartementet å utrede minst to alternative løsninger for deling av data fra a-ordningen. Det skal i dette arbeidet også ses på tilsynsmyndighetens behov for effektfullt tilsyn og man skal vurdere behov for endringer i regelverket.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for rammene for dette arbeidet. De skal også etablere en referansegruppe for arbeidet sammen med Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Skatteetaten skal lede utredningen og være ansvarlig for resultatmålet om å øke kvaliteten på opplysninger om arbeidsforhold i a-ordningen.

SSB og NAV skal ha ansvaret for å utarbeide tallgrunnlag for dagens mangler og anslå gevinster av forventet kvalitetsheving.

Finans Norge/BITS vil være ansvarlige for resultatmål om å redusere næringslivets kostnader til rapportering av lønn og arbeidsforhold. De skal også samordne og representere interessene til arbeidsgivere og pensjonsinnretningene. Finans Norge vil videre ha ansvaret for å involvere relevante interesseorganisasjoner i arbeidet, deriblant Regnskap Norge.

Finanstilsynet vil ha ansvaret for resultatmålet om å øke antall arbeidsgivere som etterlever sine pensjonsforpliktelser. De skal også beskrive og vurdere tilsynsmyndighetenes behov og rapporteringskrav.

Skatteetaten imøteser bestilling av utredning fra Finansdepartementet før påske. Denne vil sendes til Regnskap Norge for innspill. Innføring antas å skje i løpet av 2021.