Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Fra og med 1. september 2011 innføres minstelønn i renholdsbransjen. Renholdsbedrifter som kjøper renholdstjenester kan bli solidarisk ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakere nedover i en kontraktkjede har til å betale lønn og feriepenger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forskriften som gjøres gjeldende fra og med 1. september 2011 gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold. Forskriften gjelder regulering av lønns- og arbeidsvilkår, og utgifter til reise, kost, losji og arbeidstøy.

Dette innebærer at ansatte i renholdsvirksomheter minst skal ha en lønn per time på: 

  • kroner 151,67
Det innføres egen minstelønn for ansatte under 18 år. I tillegg innføres egne bestemmelser om lønnstillegg utenfor ordinær arbeidstid, deriblant  lør-, søn-, høytids- og helligdager, se forskriftens § 3.

Merk at forskriften ikke gjelder for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett eller for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Overenskomst for Renholdsbedrifter 2010–2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side.

Solidaransvar for den som setter ut oppdrag  

Det gjelder et solidaransvar for lønn i henhold til allmenngjøringsforskrifter og feriepenger. Dette innebærer at den som setter ut et oppdrag skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakere nedover i en kontraktkjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter, jf. Allmenngjøringsloven § 13.

Allmenngjøringsloven § 13 åpner for at departementet kan gi "forskrift om at virksomhet som bestiller et produkt eller et resultat, skal omfattes av solidaransvaret dersom særlige hensyn tilsier det". Dette gjelder ikke bestiller som er forbruker. Forskrift som fastsetter ansvar for oppdragsgiver er per i dag ikke fastsatt. 

Les også: