Arbeidsgiveravgift på forskuttert lønnskompensasjon til permitterte

Arbeidsgiveravgift på lønn som arbeidsgiver forskutterer til permitterte behandles på samme måte som arbeidsgiveravgift på forskuttering av sykepenger og andre ytelser fra NAV.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I egen artikkel har vi omtalt viktige forhold i forbindelse med lønnskompensasjon til permitterte under koronakrisen.

En egen forskrift av 16.4.2020 gir fritak for arbeidsgiveravgift av lønnskompensasjon som permitterende arbeidsgiver har forskuttert i form av lønn i stønadsperioden. Fritaket gjelder bare så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalt lønn. Dette innebærer at arbeidsgiveravgiften på forskuttert lønnskompensasjon skal behandles på samme måte som når arbeidsgiver forskutterer sykepenger og andre ytelser fra NAV.

Regnskap Norge anbefaler regnskapsfører å ta kontakt med systemleverandøren for oppsett av lønnsart som sørger for korrekt behandling i a-meldingen.

Siden refusjon fra NAV er en forutsetning for fritak, skal arbeidsgiver redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for den terminen refusjonen utbetales fra NAV. Reduksjonen tilsvarer beregnet arbeidsgiveravgift i den terminen hvor lønnskompensasjon ble forskuttert.

Refusjonen regnskapsføres på samme måte som refusjon av sykepenger

NAV utvikler en digital søknad- og utbetalingsfunksjon som vil være klar i månedsskiftet april/mai. Når løsningen er klar vil arbeidsgiverne som har forskuttert lønn få refundert det de har betalt ut, begrenset oppad til 6G.

Vi legger til grunn at refusjon for forskuttert lønnskompensasjon regnskapsføres tilsvarende refusjon av sykepenger på egne konto tilpasset ytelsen. Dette innebærer at refusjonen reduserer kostnaden til lønn og arbeidsgiveravgift. Videre bør reduksjonen føres i samme periode som lønnskostnaden og arbeidsgiveravgiften påløper. Dette vil kreve en korreksjon av lønn og arbeidsgiveravgift i måneden hvor beløpet er forskuttert.

Arbeidsgiver skal ikke lengre forskuttere lønn for permitteringer

Vi minner om at arbeidsgivere ikke kan kreve å få tilbakebetalt lønn for permitteringer som starter etter 20. april. Arbeidsgivere skal av den grunn ikke forskuttere lønn til ansatte for 3. til 20. dag for alle permitteringer som starter fra 20. april eller senere. I slike tilfeller må den som er permittert selv søke om lønnskompensasjon fra NAV.