Arbeidstilsynets tilsynssatsninger i 2018

Bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking er prioriterte tilsynsområder.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeidstilsynet har publisert hvilke nasjonale satsninger det har for 2018. Vi oppsummerer hva Arbeidstilsynet sier om hvorfor de utpekte næringene er plukket ut og hva tilsynsaktiviteten vil fokusere på.

Bygg og anlegg

Bygg og anlegg er blant næringene med flest arbeidsulykker. Næringen er preget av mange små bedrifter. De fleste bygge- og anleggsplassene er nye og midlertidige arbeidsplasser. Dette er blant de faktorer som er utfordrende for godt HMS-arbeid, og i tillegg er sosial dumping utbredt i deler av bransjen. Det totale risikobildet gjør at Arbeidstilsynet vil fortsette å prioritere innsats i bransjen både i 2018 og 2019.

Arbeidstilsynet retter sin innsats mot hele bygge- og anleggsnæringen i denne perioden, og særlig arbeidsgiver og arbeidstakere i følgende næringsgrupper:

  • Oppføring av bygninger
  • Anleggsvirksomhet
  • Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

I tillegg vil Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot

  • offentlige og private byggherrer
  • bemanningsforetak (hvis innleide arbeidstakeres arbeidsforhold skal følges opp)

Svært mange av tilsynene vil være uanmeldte.

Les mer her.

 

Industri

Ansatte i industrien er ifølge Arbeidstilsynet særlig utsatt for kjemikalier, støy, ulykker og sosial dumping. Det er mange registrerte skader og de fleste av ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt.

Det skal gjennomføres både tilsyn og ulike former for veiledningsaktiviteter for å bidra til å bedre arbeidsmiljøet i industrinæringen. De fleste tilsynene vil være meldt bedriften på forhånd, men Arbeidstilsynet vil også gjennomføre uanmeldte aksjoner.

Les mer om tilsyn i industrien her.

 

Transport

Sykefraværet innenfor transportbransjen har over tid vært høyt sammenlignet med andre næringer. Næringen er blant de som har flest arbeidsskadedødsfall.

Arbeidstilsynet vil ha særlig fokus på godstransport og persontransport med turbuss.

Uforsvarlige arbeidstidsordninger og økende grad av brudd på arbeidsmiljøloven og sosial dumping står sentralt i satningen.

Les mer om tilsyn i transportbransjen her.

 

Helse og sosial

Helse- og sosialsektoren er den største hovednæringen i landet med godt over en halv million sysselsatte. Sektoren har en overhyppighet av helseplager og har høyest sykefravær utover arbeidsgiverperioden. Tilsyn i næringen vil i stor grad handle om systematisk HMS-arbeid.

Les mer om tilsyn i helse- og sosialsektoren her.

 

Renhold

Renholdsbransjen har store utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-oppfølging og arbeidstid. Arbeidstilsynet slår fast at deler av bransjen omfatter useriøse og til dels kriminelle aktører der utenlandsk arbeidskraft arbeider under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.

Det er fortsatt lav kunnskap hos innkjøpere av renholdstjenester om at det er forbudt å kjøpe tjenester av ikke godkjente renholdsvirksomheter. Det samme gjelder pliktene som følger av informasjons- og påseplikten.

Tilsynsinnsatsen vil både rette seg mot renholdsvirksomheter og deres kunder. Kriteriene for av være godkjent renholdsvirksomhet, allmenngjort lønn, arbeidstid, arbeidsmiljøforhold og sykefraværsoppfølging er aktuelle tilsynstemaer overfor renholdsvirksomhetene.

Kjøpere av renholdstjenester på påregne spørsmål rundt godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter, informasjons- og påseplikten og samordningsansvar for HMS.

Les mer om tilsyn relatert til renhold her. På denne siden finner du også lenke til temaside om innkjøpers plikter.

 

Jord- og skogbruk

Jord- og skogbrukssektoren har i lang tid vært den mest ulykkesbelastede næringen. Deler av næringen er i tillegg preget av dårlige arbeids- og lønnsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Dette gjør at Arbeidstilsynet vil prioritere tilsyn og veiledning overfor de som driver husdyrbruk, svin- og fjørfeprodusenter, avløserlag og bær-, grønnsaks- og fruktprodusenter. Det samme gjelder for skogbruksvirksomheter.

Når det gjelder bruk av utenlandsk arbeidskraft, er det særlig innkvartering, arbeidstid, arbeidsavtaler og oppfyllelse av minstelønnskravet som står i sentrum for tilsynsaktiviteten.

Les mer om tilsyn relatert til jord- og skogbruk her.

 

Akvakultur og dykking

Både akvakultur og arbeidsdykking anses som svært risikoutsatte aktiviteter, noe som gjør at Arbeidstilsynet vil ha fokus på forebygging av ulykker gjennom godt HMS-arbeid i sin tilsynsvirksomhet.

Les mer om tilsyn overfor akvakulturnæringen her.

Les mer om tilsyn overfor dykkerelatert virksomhet her.