Endring av skatteregler og skattesatser 2016 - rapportering i a-ordningen

Skatteetaten med uttalelse om periodisering og rapportering av bilgodtgjørelse, administrativ forpleining og sluttvederlag. I tillegg omtales nye AGA-regler for ambulerende virksomhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet skriver følgende på a-ordningens sider i Altinn i nyhet av 18. januar 2016

Endring av skatteregler og skattesatser - rapportering i a-ordningen

Rapportering i a-ordningen er knyttet til kontantprinsippet i skatteloven § 14-3. Ytelser skal rapporteres i den kalendermåneden de utbetales eller ytes, jf. ligningsloven § 5-2.

Etter kontantprinsippet skal inntekten tidfestes (skattlegges) enten til

  • det inntektsåret beløpet utbetales eller ytelsen erlegges, herunder forskuddsbetaling, eller
  • det tidligere inntektsåret da det er adgang for skattyteren til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt.

Det er derfor ikke nok at fordelen er opptjent (innvunnet) og at skattyteren har et ubetinget krav på å motta den på et senere tidspunkt.

Se Lignings-ABC 2015/2016 Tidfesting – kontantprinsippet http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/T/?mainchapter=133324#x133324

Kontantprinsippet har direkte betydning for hvilke skattesatser som skal legges til grunn ved beskatningen av en ytelse. Dette blir tydelig når en inntekt er innvunnet (opptjent) i et inntektsår og først kan utbetales etter et årsskifte. Inntekten skal skattlegges i utbetalingsåret etter de gjeldende skattesatsene i utbetalingsåret.

Når inntekten er innvunnet får imidlertid betydning ved vurderingen av skatteplikten. Hvorvidt en ytelse er skattepliktig eller ikke må vurderes ut fra skattereglene på innvinningstidspunktet, selv om ytelsen skal skattlegges på utbetalingstidspunktet etter de skattesatsene som da gjelder. . 

Administrativ forpleining innvunnet i 2015, utbetalt i 2016 – skattemessig behandling og rapportering i a-ordningen

Fradrag for småutgifter og skattefritak for ulegitimerte småutgifter ble opphevet fra og med inntektsåret 2016, jf. Prop.  1 LS punkt 5.4. Som følge av regelendringen kan arbeidsgiver ikke utbetale skattefri utgiftsgodtgjørelse til dekning av merkostnader til småutgifter (administrativ forpleining) for arbeidstaker som har fri kost og losji på reiser med overnatting fra og med 2016.

For administrativ forpleining som er innvunnet i 2015, men først kan utbetales i 2016 må skatteplikten avgjøres etter reglene i 2015. Utbetalingen skal tidfestes i 2016 og dermed også rapporteres i 2016. I 2015 var det fradragsrett for småutgifter og arbeidsgivers dekning av utgiftsgodtgjørelse for slike småutgifter var dermed skattefri. Skattereglene på innvinningstidpunktet må legges til grunn for den skattemessige behandlingen i 2016. Administrativ forpleining opptjent i 2015, som utbetales i 2016 skal derfor behandles som en skattefri ytelse i 2016.

Rapportering i a-ordningen:

Inntektsbeskrivelsene for administrativ forpleining er opphevet fra 1.1.2016 og kan ikke benyttes for rapportering av administrativ forpleining innvunnet i 2015, som utbetales i 2016. For å sikre riktig skattemessig behandling må arbeidsgiver rapportere ytelsen under inntektsbeskrivelsen Utgiftsgodtgjørelse – annet, se veiledningen http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/trekkfrieutgiftsgodtgjrelserannet.htm    . 

Kilometergodtgjørelse innvunnet i 2015, utbetalt i 2016 – skattemessig behandling og rapportering i a-ordningen

I budsjettavtalen ble enighet om å sette skattefri sats for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil på tjenestereiser til 3,80 kroner per kilometer for de første 10 000 km i inntektsåret for alle personbiler fra 1. januar 2016, jf. Innst. S 3 (2015-2016) punkt 11.2.

Kilometergodtgjørelse er skattepliktig så langt den gir overskudd, jf. skatteloven § 5-11 annet ledd bokstav a. Satsene for når kilometergodtgjørelse gir skattemessig overskudd fastsettes formelt i de årlige takseringsreglene. Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatser for kilometergodtgjørelse som skal legges til grunn ved utbetaling av kilometergodtgjørelse i 2016.

For kilometergodtgjørelse som er innvunnet i 2015, men først kan utbetales i 2016 er skattereglene ikke endret. Kilometergodtgjørelse  er skattefri så lenge den ikke gir overskudd. Som følge av budsjettforliket i Stortinget er skattesatsen for når kilometergodtgjørelse gir overskudd endret fra 2015 til 2016. Kilometergodtgjørelse skal dermed skattlegges etter den skattesatsen som gjelder på utbetalingstidspunktet.

Rapportering i a-ordningen:

Bilgodtgjørelse inntil Skattedirektoratets forskuddsats for 2016 rapporteres som trekkfri bilgodtgjørelse (tidligere kode 711/712): Utgiftgodtgjørelse - kilometergodtgjørelse bil (eller El-bil) – antall kilometer, se veiledningen http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/trekkfribilgodtgjrelsepassasjertilleggmv.htm

Den del av bilgodtgjørelsen som overstiger Skattedirektoratets forskuddssats for 2016 rapporteres som Trekkpliktig bilgodtgjørelse (tidligere kode 153) Utgiftsgodtgjørelse – kilometergodtgjørelse bil – antall kilometer, se veiledningen http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/trekkfribilgodtgjrelsepassasjertilleggmv.htm  . 

Sluttvederlag innvunnet i 2015, utbetalt i 2016 – skattemessig behandling og rapportering i a-ordningen

Skattefritak for sluttvederlag og tilleggssluttvederlag i skatteloven § 5-15 første ledd bokstav a nr. 1 (sluttvederlag) og nr. 2 (tilleggssluttvederlag) er opphevet fra og med inntektsåret 2016, jf. Innst. 4 L (2015-2016) punkt 11.2. Som følge av regelendringen kan arbeidsgiver ikke utbetale skattefritt sluttvederlag eller tilleggssluttvederlag i 2016.

Det er gitt en egen overgangsregel til regelendringen:

Arbeidstakere som før 1. januar 2016 oppfyller vilkårene for å motta sluttvederlag i henhold til overenskomst mellom hovedorganisasjoner for arbeidstakere og arbeidsgivere, har rett til å få sluttvederlaget utbetalt skattefritt etter § 5-15 første ledd bokstav a nr. 1 slik denne lød før lovendringen, uavhengig av om utbetaling skjer etter 1. januar 2016.

Tilsvarende har arbeidstakere som før 1. januar 2016 har inngått avtale med sin arbeidsgiver om utbetaling av tilleggssluttvederlag, rett til å få tilleggssluttvederlaget utbetalt (delvis) skattefritt etter § 5-15 første ledd bokstav a nr. 2 slik denne lød før lovendringen, uavhengig av om utbetaling skjer etter 1. januar 2016.

Rapportering i a-ordningen:

Inntektsbeskrivelsene for skattefritt sluttvederlag er ikke opphevet fra 1.1.2016 og kan derfor benyttes for rapportering av skattefritt sluttvederlag innvunnet i 2015, men som utbetales i 2016, se veiledningen http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/skattefrittsluttvederlagogtilleggssluttvederlag.htm  . 

Arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet

Reglene i arbeidsgiveravgiftsvedtaket som omhandler ambulerende virksomhet, ble endret fra 1. januar 2016.

Endringene innebærer at særregelen for ambulerende virksomhet bare gjelder der arbeidstaker ambulerer til en sone med høyere sats enn i registreringssonen. Arbeidsgivere som driver ambulerende virksomhet til en sone med lavere sats enn registreringssonen, skal beregne arbeidsgiveravgift etter satsen i registreringssonen for alt arbeid som utføres både i registreringssonen og i soner med lavere avgift enn i registreringssonen.

Før endringen kunne arbeidsgivere med ambulerende virksomhet i soner med lavere sats enn i registreringssonen, benytte denne lavere satsen på lønn for det arbeidet som ble utført der.

Det er gjeldende regelverk på utbetalingstidspunktet som skal legges til grunn ved beregning av arbeidsgiveravgift av utbetalingen. For lønn som utbetales i 2016 for arbeid utført i 2015, kommer det endrede regelverket som trådte i kraft 1.1.2016 til anvendelse ved beregning av arbeidsgiveravgift av utbetalingen.