Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven skjerper kravene til arbeidsgivers oppfølging av sykmeldte

Endringene som trer i kraft fra 1. juli 2011 innebærer at arbeidsgivere får en enda mer proaktiv rolle i forhold til arbeidstakere som er forhindret fra å utføre arbeid grunnet ulykke, sykdom, slitasje eller lignende.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hovedregelen er som i dag at arbeidsgiver har plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan der arbeidstaker er forhindret fra å jobbe. Det er imidlertid gjort unntak for tilfeller der det er åpenbart unødvendig å utarbeide en plan. Oppfølgingsplanen skal utarbeides snarest mulig og senest innen 4 uker (mot 6 uker som var maksimum tidsfrist tidligere).

Oppfølgingsplanen skal også sendes sykmelder, med andre ord legen. Dette skal skje senest 4 uker etter at oppfølgingsplanen er utarbeidet.

Arbeidsgivere er også pliktig til å innkalle arbeidstaker til et dialogmøte vedrørende oppfølgingsplanen. Dette skal skje senest innen syv uker (mot 12 uker tidligere) etter at arbeidstaker ble sykmeldt. Plikten til å innkalle til dialogmøte er ved regelendringene utvidet fra å gjelde de som er helt sykmeldt til også å gjelde for de som er delvis sykemeldte.

Når arbeidstaker har vært borte i 9 uker skal arbeidsgiver også gi melding til NAV om hvorvidt reglene om oppfølgingsplan og dialogmøte er overholdt. I tillegg skal det gis opplysninger om legen er innkalt til og har deltatt i dialogmøtet. Arbeidsgiver skal samtidig sende oppfølgingsplanen til NAV.

Det som særlig er verdt å merke seg som arbeidsgiver er at NAV er gitt myndighet til å ilegge et gebyr på kr 5 160 (6 x R (R = rettsgebyret)) dersom arbeidsgiver ikke følger opp de ovennevnte pålegg. Før gebyr ilegges vil NAV sende varsel med frist på 3 uker til å rette opp i eventuelle manglende tiltak i tråd med ovennevnte.

De her nevnte endringer i arbeidsmiljøloven (aml) § 4-6 tredje og fjerde ledd og folketrygdloven § 25-2 vil gjelde fra og med 1. juli 2011.