Endringer i permitteringsregelverket

Endringene i permitteringsregelverket som ble innført fra og med 2009 foreslås opphevet med virkning fra 1. januar 2012.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For å gjøre det lettere for arbeidsgiver å holde på kvalifisert arbeidskraft i en periode med lav aktivitet, ble permitteringsregelverket utvidet på flere områder i løpet av 1. halvår 2009. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2012 å reversere disse endringene for nye tilfeller med virkning fra 1. januar 2012. Situasjonen på arbeidsmarkedet tilsier i følge regjeringen at det ikke lenger er samme behov for å beholde utvidelsen av regelverket om dagpenger under permittering.

Permitterte arbeidstakere vil etter reverseringen kunne få dagpenger under permittering i inntil 30 uker (nå 52 uker) dersom arbeidstiden er redusert med minst 50 prosent (nå 40 prosent), og vilkårene for rett til dagpenger ellers er oppfylt. I tillegg forlenges bedriftenes arbeidsgiverperiode til ti dager (nå fem dager).

Ved endringer i situasjonen i arbeidsmarkedet uttaler regjeringen at det skal det gjøres en ny vurdering av permitteringsregelverket.

Oppsummert innebærer dette at:

  • Arbeidsgiverperioden i starten av permitteringen forlenges fra 5 til 10 dager ved permitteringer der arbeidstiden reduseres med minst 40 prosent. Permitteres det mindre enn 40 prosent vil det fortsatt være en arbeidsgiverperiode på 15 dager.
  • Perioden arbeidstakeren kan være permittert uten lønn fra arbeidsgiver reduseres fra 52 til 30 uker.
  • Rett til dagpenger under permittering oppnås kun når reduksjonen i arbeidstiden er minst 50 prosent.
Se nærmere omtale av endringene i: