Enklere å kombinere dagpenger med utdanning

Fra 1. mai 2016 er det større rom for å delta på opplæring/utdanning for arbeidsledige og permitterte. Nå er det mulig å delta på enkelte studiesamlinger på dagtid, og muligheten til å fortsette utdanning som er påbegynt før man blir arbeidsledig, er utvidet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kilde: NAV

Hovedregelen er fremdeles at det ikke gis dagpenger til personer under utdanning, ettersom dagpenger er en midlertidig inntektssikring og ikke skal finansiere utdanning.

Fra 1. mai 2016 gjelder følgende endringer:

Adgang til å ta utdanning på deltid med studiesamlinger på dagtid

En dagpengemottaker som fyller vilkårene for å motta dagpenger, kan beholde dagpengene hvis utdanningen uttrykkelig er lagt opp slik at den kan kombineres med heltidsarbeid på dagtid.

Utdanningen anses å være forenlig med fulltidsarbeid selv om den krever inntil 10 virkedager per halvår med undervisning eller studiesamlinger på dagtid.

Kravet om at utdanningen må være maksimalt 50 prosent av normal studieprogresjon, er videreført. 

Utdanning som er påbegynt før ledigheten eller permitteringen oppstod

De som har startet utdanning minst 6 måneder før de ble ledige eller permitterte, har nå anledning til å fortsette studiet hvis utdanningen ble gjennomført i kombinasjon med fulltidsarbeid i perioden før de sto uten arbeid. I disse tilfellene er det ikke et vilkår at studieprogresjonen må være maksimum 50 prosent av normal progresjon. 

Det vil også være mulig å følge undervisning på dagtid, men det er ikke et krav om å følge undervisningen.

Når disse vilkårene er oppfylt, kan utdanningen kombineres med retten til å motta dagpenger i inntil 6 måneder fra NAV har godkjent søknaden.

Mer om regelendringene

Alle som vil søke om å beholde dagpengene under utdanning må søke NAV om forhåndsgodkjenning.

Dagpengemottakere under utdanning har plikt til å avslutte utdanningen hvis de får tilbud om jobb og utdanningen er til hinder for fulltidsarbeid.

Regelendringene som beskrevet ovenfor gjelder fra 1. mai 2016, og vil bli publisert i Lovtidende i løpet av kort tid. Unntakene vil bli regulert i forskrift av 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3.

Endringene gis ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at selv om en dagpengemottaker nå har rett til dagpenger under utdanning, men ikke hadde rett til dagpenger tidligere, kan det ikke innvilges dagpenger for tidsrom før 1. mai 2016.