Når er søndagsarbeid lovlig?

Er søndagsarbeid lovlig i virksomheten din? I tilfelle hvor ofte, og hvor mye kan de ansatte jobbe på søndager? Alt du trenger å vite om søndagsarbeid, finner du her.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hovedregelen om fri på søndager og helgedager er som utgangspunkt at ansatte skal ha fri fra jobben fra klokken 18.00 dagen før en søn- eller helgedag.

I forkant av noen helgedager starter friperioden klokken 15.00. Den arbeidsfrie perioden varer til klokken 22.00 dagen før neste virkedag. Fra klokken 22.00–06.00 neste morgen vil det normalt være forbudt å arbeide fordi dette er definert som nattarbeid.

Oversikt over de arbeidsfrie periodene på søndager og helgedager

Her finner du en oversikt over periodene som skal være arbeidsfri på søn- og helgedager slik det er definert i arbeidsmiljøloven. I tariffavtaler kan de arbeidsfrie periodene starte tidligere/vare lengre.

Søn-helgedag Arbeidsfri periode
1. nyttårsdag Fra: Lørdag, klokken 18.00
Til: Søndag, klokken 22.00
Skjærtorsdag, langfredag Fra: Nyttårsaften, klokken 18.00
Til: 1. nyttårsdag, klokken 22.00
1. påskedag og 2. påskedag Fra: Onsdag før skjærtorsdag, klokken 18.00
Til: Langfredag, klokken 22.00
Kristi Himmelfartsdag Fra: Onsdag før Kr. Himmelfart, klokken 18.00
Til: Kristi Himmelfart, klokken 22.00
1. mai Fra: 30. mai, klokken 18.00 (29. mai hvis 30. mai er på en søndag)
Til: 1. mai, klokken 22.00
17. mai Fra: 16. mai, klokken 18.00 (15. mai hvis 16. mai er på søndag)
Til: 17. mai, klokken 22.00
Pinsehelgen Fra: Pinseaften, klokken 15.00
Til: 2. pinsedag, klokken 22.00
1. og 2. juledag Fra: Julaften, klokken 15.00
Til: 2. juledag, klokken 22:00

Er alt arbeid fra klokken 18.00 – 21.00 på lørdager definert som søndagsarbeid?

Ja. Arbeidsmiljøloven skiller ikke mellom situasjoner der arbeidstakeren jobber ett par timer innenfor etter klokken 18.00 på lørdag, og der hele vakten er definer som søndagsarbeid.  

Hvis en ansatt har to vakter innenfor den samme arbeidsfrie perioden teller dette bare som ett tilfelle av søndagsarbeid. En ansatt kan for eksempel jobbe fra klokken 13.00-20.00 på lørdag og fra klokken 09.00-17.00 på søndag den samme helgen. Dette teller som 1 tilfelle med søndagsarbeid.   

Er søndagsarbeid lovlig i min virksomhet?

Søndagsarbeid er lovlig dersom det er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov. Dette må vurderes opp mot hensynet til arbeidstakernes sosiale og velferdsmessige behov.

Her finner du noen eksempler på lovlig søndagsarbeid:

  • Arbeid i butikker som har lov til å holde åpent på søndager
  • Arbeid i virksomheter med helkontinuerlig eller døgnkontinuerlig drift
  • Vakthold og portnerarbeid
  • Tilsyn med og stell av dyr og planter
  • Arbeid i syke/pleiehjem, internat som er knyttet til internatskoler, barnehjem o.l.
  • Arbeid i overnatting- og serveringsvirksomhet når det er nødvendig for betjening av gjester
  • Arbeid i bakerier som er nødvendig for neste dags produksjon
  • Visninger for salg av fast eiendom
  • Arbeid ved bibliotek, teatre og andre forevisninger og forestillinger

Har de ansatte rett til å si sin mening om søndagsarbeid?

Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes. Dette er en drøftingsplikt, men ikke en forhandlingsplikt. Dersom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgt er uenig i om vilkåret for søndagsarbeid er oppfylt, kan arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett pålegge slikt arbeid.

Er det lovlig med søndagsarbeid ved ekstraordinære behov?

Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager selv om arbeidets art ikke tilsier det. Forutsetningen er at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved særlig arbeidspress i virksomheten.

Hvor ofte er det lovlig å jobbe på søndag? 

I virksomheter der søndagsarbeid er lovlig (og arbeidsgiver velger å holde åpent/driften i gang) vil det være behov for å ha ansatte på jobb.

Arbeidsmiljølovens hovedregel er at en arbeidstaker som har jobbet på en søndag eller helgedag skal ha fri den følgende søndagen/helgedagen. Etter hovedregelen har ansatte rett på fri minst annenhver søn- og helgedag.

I 2015 fikk Virke gjennomslag for å modernisere bestemmelsen om lovlig søndagsarbeid. Nå kan arbeidsgiver inngå en skriftlig avtale med den enkelte ansatte om en mer ujevn fordeling av søndagsarbeidet.

Den ansatte skal fremdeles ha fri halvparten av søn- og helgedagene i løpet av en periode på 26 uker, men det er mulig å ha ujevn fordeling av søndager med fri og jobb. Plasseringen av søndagsarbeid har fremdeles noen begrensninger. Innenfor perioden på 26 uker skal den ansatte ha fri på søndager minst hver fjerde uke.

Disse begrensningene gjelder også for studenter og andre deltidsansatte som bare arbeider i helgene, og for ansatte som av ulike grunner ønsker å jobbe flere helger.

Alle ansatte har rett på en sammenhengende friperiode på minst 35 timer i løpet av sju dager. Ved søndagsarbeid må de øvrige arbeidsdagene organiseres slik at friperioden blir ivaretatt en annen dag.

Har arbeidstakerens religion betydning for søndagsarbeid?

Reglene om søndagsfri er knyttet til kristne hviledager og høytider. Arbeidstakere med en annen religion kan ha større interesse i å ha fri på andre dager. Derfor har arbeidsmiljøloven en egen regel om at arbeidstakere som av religiøse årsaker ønsker fri på andre helge- og høytidsdager kan be om å få innarbeide fri på søn- og helgedager uavhengig av begrensningene som er nevnt over.

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om dette skal det inngås en skriftlig avtale. Arbeidsgiver kan avslå arbeidstakers ønske om en slik ordning.

Denne artikkelen er levert av Hovedorganisasjonen Virke, og inngår i et samarbeid om utveksling av artikler med Regnskap Norge.