Skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter videreføres

Regjeringen går tilbake til den ordningen som gjaldt frem til nyttår 2019, slik at det fortsatt vil være skattefritak for arbeidsgivers dekning av pendleres besøkreiser med fly innenfor EØS området.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattyter som av hensyn til sitt arbeid må bo utenfor hjemmet, har som hovedregel fradragsrett for besøksreise mellom bolig på hjemsted og bolig på arbeidssted, jf. sktl. § 6-13 første ledd. I de tilfeller arbeidsgiver refunderer faktiske kostnader eller arbeidstakeren får billettene som naturalytelse i forbindelse med besøksreise, er i utgangspunktet ikke dekningen skattepliktig for arbeidstaker. Får arbeidstaker utgiftsgodtgjørelse til dekning av besøksreise, brukes som hovedregel nettometoden på godtgjørelsen.

Regelverket frem til 2019

Til og med inntektsåret 2013 var det ingen øvre grense for årlig samlet fradrag til besøksreiser. Med virkning for inntektsåret 2014 startet myndighetene arbeidet med å begrense fradragsretten for pendlere. Skatteloven § 6-44 første og andre ledd ble endret, noe som innebar at reisefradraget ble begrenset til en maksimal samlet årlig reiseavstand på 75 000 km. Mao. samlet årlig fradrag ble ikke gitt for den del av samlede reiseutgifter som oversteg 92 500 kroner i året ((50 000 km x kr 1.50) + (25 000 km x kr 0,70)).

Bakgrunnen for innføring av slik begrensning fra og med 2014 var at pendlere som reiste over lange avstander i noen tilfeller kunne få reisefradrag som oversteg faktiske reiseutgifter. Begrensningen gjaldt likevel ikke for besøksreiser hvor det ble benyttet fly på strekninger innenfor EØS. For slike reiser kunne skattyter velge å kreve fradrag for faktiske kostnader til flybillett istedenfor avstandsfradrag for flyreisen. Dette unntaket antas å ha sammenheng med at man ikke ønsket å begrense fradraget for skattytere som hadde faktiske reiseutgifter til fly på besøkreiser som oversteg begrensningen på 75 000 km / 92 500 kroner i året.

For reiser utenfor EØS var det en øvre grense på 92 500 kroner uavhengig av transportmiddel. Arbeidsgivers skattefrie dekning av besøksreiser ble begrenset tilsvarende fradragsretten ved endring i skattebetalingsreglene.

Endringen i 2019 som nå reverseres

Fra og med inntektsåret 2019 begrenset myndighetene fradragsretten for besøksreiser ytterligere. Forskjellsbehandlingen av reiser innenfor og utenfor EØS ble fjernet, og det ble innført en øvre grense på 97 000 kroner for reiser både innenfor og utenfor EØS. En ytterligere begrensning i fradragsretten vakte stor bekymring hos flere yrkesgrupper, bl.a. ansatte i Forsvaret på beordring og i anleggsbransjen med reise til anlegg over hele landet. Denne gruppen ble halvveis ut i året oppmerksom på at arbeidsgivers dekning hadde passert beløpsgrensen på 97 000 kroner, noe som medførte at de måtte skatte av besøksreisene med fly mellom bolig på hjemsted og bolig på arbeidsstedet. Flere av disse opplevde å få opp mot 100 000 kroner mer i skatt pga. begrensningen.

Finansdepartementet har nå erkjent de uheldige konsekvensene og regelendringene som ble iverksatt 1. januar 2019 vil bli justert i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Regjeringen vil foreslå å videreføre skattefritaket for de flyreisene innenfor EØS som arbeidsgiver betaler for pendlerne. Forslaget vil innebære at endringen gis tilbakevirkende kraft med virkning fra og med 1. januar 2019. Dette gjelder kun flyreiser som er dekket av arbeidsgiver.

Det betyr at behandlingen av arbeidsgivers dekning av besøksreiser blir som den har vært tidligere siden endringen for inntektsåret 2014. Arbeidsgiver trenger ikke å trekke skatt for de flyreisene de har dekket for besøksreiser innenfor EØS. På grunn av at regelverket trådte i kraft ved nyttår, er det trolig pendlere som allerede har blitt trukket i skatt for dette. I disse tilfellene skal grunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift korrigeres. Endringen skal gjelde med virkning fra og med 1. januar 2019.

Vær oppmerksom på at det for arbeidsgivers dekning av besøksreiser utenfor EØS, fortsatt vil være en øvre grense på 97 000 kroner uavhengig av transportmiddel.