Frist for levering av a-melding for lottoppgjør er satt til 20. februar

Fristen gjelder allerede for lottoppgjøret 2015.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Som vi tidligere har orientert om har det tatt tid å fastsette frist for levering av a-melding om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet. Omsider er fristen nå fastsatt, og spørsmålet endte med en videreføring av fristen 20. februar. 

Fristen er fastsatt i a-opplysningsforskriften, og endringen lyder slik:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde: Opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet skal leveres for desember det året inntekten ble opptjent, når utbetalingen skjer etter årsskiftet. Slike opplysninger skal leveres senest 20. februar året etter inntektsåret.

Nåværende § 2-1 fjerde og femte ledd blir nytt femte og sjette ledd.

Innbetaling av skattetrekk

Når vi publiserte denne nyheten opprinnelig måtte vi erkjenne at vi ikke fant ut av fristen som gjelder for innbetaling av skattetrekket. Vi var oppmerksomme på at kommunekassererne praktiserte frist 15. januar, men vi klarte ikke se hvilket hjemmelsgrunnlag dette baserte seg på. Skattedirektoratet har nå på forespørsel fra Regnskap Norge kommet til at betalingsfristen er 15. mars.

Skattedirektoratet skriver:

"Lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet er trekkpliktig etter skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav c. Forskuddstrekket skal gjennomføres når lott eller part utbetales. Skattedirektoratet legger til grunn av betalingsfristen for forskuddstrekk i lott eller part som er opptjent i 2015, men hvor utbetalingen skjer i 2016, skal følge betalingsfristen i skattebetalingsloven § 10-10. Det innebærer at slike forskuddstrekk gjennomført i januar eller februar 2016 skal betales senest 15. mars 2016, selv om trekkgrunnlaget (lott eller part) og trekket skal henføres til desember i 2015."

Dette medfører at det er sendt ut feilaktige rentekrav fra kommunekassererne. Mottakere av slike rentekrav må derfor ta kontakt med skatteoppkreveren for å få frafalt rentekravet. Skatteoppkreverne er informert om dette. 

Sammenstillingsoppgave

Frist for utsending av sammenstillingsoppgave til mottakere at lott eller part skal skje etter samme frist som for a-melding, altså 20. februar.

Dette er fastsatt gjennom endring av forskrift om sammenstilling til skattyter over opplysninger innrapportert etter a-opplysningsloven. Endringen lyder:

Ny § 4. Opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhetFor opplysninger som rapporteres etter egen frist i a-opplysningsforskriften § 2-1 fjerde ledd skal det gis summerte opplysninger av innrapporteringen senest 20. februar i året etter inntektsåret.