Har butikksjefer rett på overtidsbetaling?

Avgjørelse hos Arbeidstilsynet ledet til at butikkjede måtte endre arbeidsavtale for butikksjef.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeidsmiljøloven inneholder unntak fra arbeidstidsbestemmelser for arbeidstakere i ledende stilling og i særlig uavhengig stilling, jf Aml § 10-12. I slike unntakstilfeller gjelder ikke lovens bestemmelse om overtid, med mindre noe annet er avtalt.

Saken Arbeidstilsynet har hatt til vurdering gjelder smykkebutikken Glitter på Nerstranda senter i Tromsø. Her kom Arbeidstilsynet frem til at butikksjefen ikke faller inn under arbeidsmiljølovens unntaksbestemmelse. Avgjørelsen har blant annet blitt omtalt i LO-forbundet Handel & Kontor sitt medlemsmagasin HK-Nytt. og HK-Nytt oppsummerer avgjørelsen fra Arbeidstilsynet slik:

"Saken er nå behandlet hos Direktoratet for arbeidstilsynet, og konklusjonen er at Glitter må endre butikksjefens arbeidskontrakt. Direktoratet har i sin vurdering lagt vekt på to forhold: At butikksjefens arbeidstid er styrt av butikkens og kjøpesenterets åpningstider, og at hun inngår i bemanningsplanen. For å være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i loven må vedkommende selv styre sin egen arbeidsdag. Det gjør altså ikke denne butikksjefen. Dermed har hun rett til overtidsbetaling."

Hovedorganisasjonen Virke har med bakgrunn i oppslaget sett behovet for å nyansere oppslaget, og har lagt ut følgende omtale av saken på sine hjemmesider:

"Behov for nyansering av butikksjefvedtak

På nettsidene til HK-Nytt og Frifagbevegelse kan vi lese at "Butikksjefer har rett til overtidsbetaling". Oppslaget er en generalisering på bakgrunn av et enkelt vedtak gjort av Arbeidstilsynet, og konklusjonen som trekkes av HK-Nytt er misvisende.

Oppslaget i HK-Nytt kan gi inntrykk av at butikksjefer generelt ikke er å anse som arbeidstakere med ledende stilling. Det er ikke tilfellet. Tvert imot vil butikksjefer ofte ha så klare lederfunksjoner at de oppfyller lovens vilkår for å unntas fra arbeidstidsreglene. Etter arbeidsmiljøloven § 10-12 første ledd kan arbeidstakere i "ledende stilling" unntas fra lovens arbeidstidskapittel, noe som bl.a. betyr at det ikke kan kreves overtidsbetaling. 

Vedtaket fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, som var omtalt i HK-Nytt, gjelder én konkret sak og én konkret stilling. Dette vedtaket vil ikke gi føringer for butikksjefstillinger generelt. En rekke kriterier inngår i vurderingen som må foretas før en stilling kan sies å være ledende eller ikke i lovens forstand. Det må foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering der viktige momenter bl.a. vil være lederens fullmakter, ansvar, styring av egen og andres arbeidstid, arbeidsinnsats og øvrige arbeidsoppgaver. Det er stillingens reelle innhold og funksjon som er avgjørende, ikke tittel.
 
I KIWI-dommen fra 2009 gir lagmannsretten god veiledning i hvordan en butikksjefstilling vurderes opp mot lovens krav. I den saken ble en butikksjef etter en konkret vurdering ansett å ha så klare lederfunksjoner at stillingen måtte anses ledende i relasjon til arbeidsmiljølovens bestemmelser.
 
I HK-Nytt gjøres det et poeng av at butikksjefen måtte følge butikkens åpningstider som ble bestemt av kjøpesenteret. Det at butikken har en åpningstid fastsatt av butikkjeden eller kjøpesenteret kan ikke ha noen betydning. Det er ikke slik at den enkelte leder i større virksomheter på egen hånd bestemmer virksomhetens åpningstid for publikum. Det avgjørende i denne sammenheng vil bl.a. være hvilken frihet butikksjefen har til å styre egen og andres arbeidstid og oppgaver innenfor de gjeldende ytre rammer.
 
I KIWI-saken var butikksjefen underlagt gitte rammer knyttet både til stilling og driftskonsept, uten at dette fratok stillingen dens grunnpreg av å være ledende. Mange butikker, i og utenfor kjøpesenter, har svært vide åpningstider. Det betyr at ledere for slike butikker typisk er til stede i deler av den totale åpningstiden. At butikkens åpningstid danner en ramme for en leders tilstedeværelse, hindrer ikke butikksjefen i å ha en ledende stilling i arbeidsmiljølovens forstand. I KIWI-dommen ble det videre akseptert at butikksjefen selv inngikk i arbeidsplanen. Lagmannsretten fant dette naturlig ettersom han i tillegg til lederoppgavene også utførte ordinære butikkoppgaver.   
 
Som nevnt ovenfor, må det foretas en konkret helhetsvurdering før en stilling kan defineres som ledende eller ikke, i lovens forstand. Dette gjelder for butikksjefstillinger og andre lederstillinger. Derfor gir saken i HK-Nytt en misvisende fremstilling av de rettslige forhold. Det er beklagelig."

KIWI-dommen er tilgjengelig hos Lovdata Pro. Har du registrert deg i Lovdata Pro kan du klikke her for å lese dommen.  

Regnskapsfører må påregne å få spørsmål knyttet til unntaksregelen i Aml. § 10-12. For kunder hvor det kan være tvil om unntaksregelen gjelder, bør dere vurdere å involvere advokat med spesialkompetanse innenfor arbeidsrett.