Har nyansatte rett til ferie?

Arbeidsgiver skal påse at samtlige ansatte avvikler ferie hvert år, men hvordan er regelverket ved nyansettelser?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

De fleste virksomheter i Norge praktiserer i dag 5 ukers ferie. Ferieloven sikrer at alle ansatte minimum skal ha 25 virkedager feriefritid hvert år (tilsvarende 4 uker og en dag). Ansatte over 60 år gis i tillegg en ekstra ferieuke.

Ferie utover lovens rammer følger enten av tariffavtale, avtale mellom arbeidsgiver og den ansatte eller av virksomhetens praksis. Ansattes rett til ferie er uavhengig av om vedkommende har opptjent feriepenger. Feriepenger opptjenes året før ferien tas ut.

Arbeidstakere som tiltrer ny stilling i ferieåret har krav på full ferie

Lovens utgangspunkt er klart; arbeidstakere som tiltrer ny stilling i ferieåret har krav på full ferie. Dersom den ansatte ikke har tatt ferie hos gammel arbeidsgiver, skal ny arbeidsgiver sørge for at den ansatte tar ferie. Blir partene ikke enige fastsetter arbeidsgiver tidspunktet for ferie innenfor styringsretten, etter å ha drøftet med den ansatte eller med tillitsvalgte.

Tiltredelsestidspunktet er avgjørende for den ansattes ferierettigheter

En person som tiltrer ny stilling innen 15.august kan kreve at tre av ferieukene tas i sammenheng innen hovedferieperioden (1.juni til 30.september), dersom ferien ikke er tatt ut tidligere i kalenderåret. Tiltredelsestidspunktet er avgjørende for den ansattes ferierettigheter. For tiltredelser etter dette tidspunkt er det arbeidsgiver som kan fastsette tiden for ferie, samt om den skal tas sammenhengende eller delt.

En nyansatt som tiltrer før 1. oktober, har krav på å avvikle hele ferien hos sin nye arbeidsgiver dersom ferien ikke er tatt ut tidligere. Det er derfor viktig ved ansettelsen å kartlegge om ferie er tatt eller ikke. Bare hvis den ansatte ikke har full feirepengeopptjening (har for eksempel vært student eller hjemme i ulønnet permisjon) vil vedkommende kunne motsette seg å avvikle ferie.

Det er ikke noe krav til at feriepengene er i behold, det som er avgjørende er om den nyansatte hadde full feriepengeopptjening i kalenderåret forut for ansettelsen.

Arbeidstaker som tiltrer ny stilling etter 1.oktober har kun rett på en ukes ferie i løpet av kalenderåret, dersom hele ferien ikke er tatt tidligere.

Hva hvis den nyansatte har tatt seg en pause mellom ny og gammel jobb, og likevel ber om å få ta ferie?

Da vil det være opp til ny arbeidsgiver å bestemme om ferieønsket skal innfris eller ikke. Arbeidsgiver plikter å påse at lovpålagt ferie (4 uker og en dag) avvikles hvert år, men dersom ferien kan anses å være tatt før tiltredelsen, vil arbeidstaker ikke ha krav på flere feriedager hos ny arbeidsgiver.

For at du som arbeidsgiver skal sørge for at nyansatte får avviklet lovpålagt ferie, er det viktig allerede før tiltredelse å få klarhet i om vedkommende har feriedager til gode innenfor ferieåret.

Denne artikkelen er levert av Hovedorganisasjonen Virke, og inngår i et samarbeid om utveksling av artikler med Regnskap Norge.