Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering?

Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Skattedirektoratet har 3. mars 2020 publisert en prinsipputtalelse om beskatning av fri bil. Arbeidsgiver oppfyller trekkansvaret ved å sende særskilt melding til skattekontoret.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er ikke foreslått eller vedtatt endringer i skattereglene for naturalytelser knyttet til permitteringer som følge av koronaviruset. De ulike situasjoner som nå oppstår må løses med utgangspunkt i gjeldende regelverk.

Arbeidsgivers trekkansvar knyttet til naturalytelser

Imidlertid oppstår en praktisk utfordring med hensyn til arbeidsgivers gjennomføring av forskuddstrekk for verdien av naturalytelsene. Når NAV overtar betalingen av ytelser under permittering, klarer naturlig nok ikke arbeidsgiver å gjennomføre forskuddstrekket i f.eks. naturalytelser som ekom-tjenester og fri bil på vanlig måte.

En slik situasjon fritar likevel ikke arbeidsgiver fra trekkplikten. Etter skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd plikter arbeidsgiveren straks å melde fra til skattekontoret når det ikke er dekning i kontantytelser for beregnet forskuddstrekk. I slik særskilt melding til skattekontoret bør arbeidsgiver opplyse om hvilken person dette gjelder, periode det gjelder for og den skattepliktige verdien.

Skattemyndighetene har per i dag ingen skjema som er utviklet spesielt for dette formålet, og det er heller ikke etablert andre formkrav. Av hensyn til personvern og sikker dialog anbefaler vi at kontaktskjema for næringsdrivende RF-1306 benyttes inntil videre.

Regnskap Norge antar det er behov for å etablere en egen ordning knyttet til opplysningsplikten i denne spesielle situasjonen. Vi kommer tilbake med mer utfyllende informasjon så snart en eventuell ordning er etablert.

A-melding skal leveres som vanlig

Fordelen en arbeidstaker har ved naturalytelser skal rapporteres på vanlig måte i a-meldingen. Vi presiserer at a-meldingen ikke erstatter arbeidsgivers plikt til å gi særskilt melding til skattekontoret når det ikke er dekning for forskuddstrekk av naturalytelsen. Særskilt melding etter skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd kommer i tillegg til a-meldingen.

På grunnlag av arbeidsgivers særskilte melding vil skattekontoret sende arbeidstaker et krav om innbetaling av forskuddsskatt. Innbetalt forskuddsskatt vil redusere risikoen for at arbeidstaker får restskatt neste år.

Nærmere om fri bil

Når det gjelder bruk av arbeidsgivers bil, ser vi at flere virksomheter vurderer begrensninger i disposisjonsretten for å redusere virksomhetens kostnader. Spørsmålet om skattlegging må avgjøres på grunnlag av om arbeidstaker har disposisjonsrett til arbeidsgivers bil under permitteringen. Så lenge bilen er stilt til disposisjon fra arbeidsgiver er det full fordelsbeskatning. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstaker er midlertidig fritatt fra arbeidsplikt i forbindelse med permittering.

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 3. april 2020 konkludert med at i tilfeller der det pga. koronasituasjonen ikke vil være praktisk mulig eller tilrådelig for den ansatte å parkere bilen hos arbeidsgiver f.eks. på grunn av reiseavstand, vil den ansatte ikke bli fordelsbeskattet for firmabil. Det er imidlertid en klar forutsetning for å unngå fordelsbeskatning at firmabilen ikke benyttes privat i noen tilfeller. Skattemyndighetene bemerker i uttalelsen at det vil være en fri bevisvurdering som avgjør om en bil er brukt privat eller ikke.

I den forbindelse anbefaler Regnskap Norge at arbeidsgiver som opphever bilordningen for arbeidstaker dokumenter dette med skriftlig avtale der koronasitasjonen oppgis som årsak. I tillegg anbefaler vi at et opphør av bilordning i tillegg dokumenteres med kjørebok som viser bilens kilometerstand når bilordningen opphørte, og at bilen ikke er benyttet under permitteringsperioden. Vi antar at et bilde som viser kilometerstand pr. dato for når bilordningen opphørte, og nytt tilsvarende bilde når bilordningen etableres på nytt, vil forsterke dokumentasjonen. Hvis bilen benyttes til annen kjøring under permitteringen bør virksomheten kunne dokumentere med kjørebok hva slags type kjøring dette dreier seg om, og at kjøring ikke omfatter privatkjøring for den permitterte arbeidstakeren. Vi bemerker at skattemyndighetene har det avgjørende ordet for hvilken dokumentasjon som er tilstrekkelig knyttet til en påstand om ikke-privat bruk av arbeidsgivers bil.

Vær oppmerksom på at fordelsbeskatningen gjennomføres for det antall hele og påbegynte kalendermåneder (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon.