Ingen sanksjonering av for sent innkomne a-meldinger for desember 2015, som leveres i løpet av januar 2016

Det er ikke hjemmel for fristforlengelse, men Skattedirektoratet igangsetter ikke sanksjonering.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Med bakgrunn i anmodning fra Regnskap Norge om forlenget frist for levering av a-meldinger for desember 2015, har Skattedirektoratet funnet det riktig å prioritere at alle opplysningspliktige kommer i gang med innsendingen av a-meldinger. Direktoratet vil med bakgrunn i dette ikke sanksjonere for sent leverte opplysninger for desember 2015, som blir levert i løpet av januar 2016.

Les hele brevet her.

Regnskap Norge setter stor pris på denne holdningen fra Skattedirektoratet sin side. Dette gjør det mulig å sikre kvalitet i leveransene, samtidig som faren for unødig tidsbruk på grunn av rettelser mv begrenses. 

Vi vil for øvrig oppfordre til at a-meldinger leveres samtidig med kjøring av lønn, og at også nødvendige korreksjoner rapporteres fortløpende. Tanken bak a-ordningen var å endre rapporteringen fra å være fristbasert til såkalt hendelsesbasert, hvor selve utlønningen er hendelsen. Statistikker over innleveringsmønster viser at rapporteringen fortsatt i stor grad følger fristene.

Behovet for mer tid I vårt brev pekte vi på at innrapporteringen for desember 5. januar i teorien skal være siste innrapportering som skjer for inntektsåret 2015. Ved denne rapporteringen må arbeidsgiverne sikre seg at alle relevante lønnsopplysninger blir medtatt. Erfaringsmessig skjer det en rekke korreksjoner ved årsslutt, ikke minst fordi forsikringsselskapene først kommer med de nødvendige årsoppgaver godt utpå nyåret. Det hører også med at arbeidstakere leverer flere godtgjørelses- og refusjonskrav enn normalt i denne perioden. Innrapporteringen for desember er derfor mer krevende enn øvrige måneder. Selv om det meste fanges opp på lønningstidspunktene, er det reelt sett behov for mer tid enn de to virkedagene etter årsslutt for å få innrapporteringen mest mulig korrekt. 

For vår bransje ligger det dessuten en stor utfordring i at mange av de som rapporterer a-meldinger, også bistår sine kunder med varelagertellinger og kontrollhandlinger knyttet til kontantbeholdninger. Dette er arbeid som uansett må prioriteres umiddelbart etter nyttår, av hensyn til kvalitet på regnskaper og fastsettelse av skattepliktig inntekt. 

Vi viste i tillegg til at alle parter er tjent med at kvaliteten i de innleverte a-meldingene for desember er høy, herunder at antallet korreksjoner begrenses mest mulig. For mange korreksjoner i etterkant av fristen innebærer en feilrisiko i seg selv.