Lemper på kravene til pendlere

Koronautbruddet er en spesiell situasjon som gir grunnlag for å fravike kravet om besøkshyppighet til hjemmet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Pendlerstatus i skattemessig forstand er en forutsetning for skattyters rett til fradrag for pendlerutgifter og arbeidsgivers skattefrie dekning av pendlerutgifter.

En forutsetning for at enslig pendler oppnår pendlerstatus er bl.a. at vedkommende foretar besøksreiser til hjemmet minst hver 3. uke. Imidlertid åpner skattereglene for at hjemreiser kan foretas sjeldnere under spesielle omstendigheter, uten at vedkommende mister sin status som pendler.

Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 31. mars 2020 konkludert med at tiltak som er iverksatt for å begrense smitte medfører spesielle omstendigheter som gir grunnlag for å fravike kravet til besøksreiser. Dette vil for eksempel klart være tilfellet når hjemreise ikke er mulig på grunn av stengte grenser, manglende flyavganger eller hjemreise vil medføre karantene i 14 dager.

Kravet om hjembesøk minst hver tredje uke for enslig pendler er således et utgangspunkt som kan fravikes som følge av Koronasituasjonen.

Arbeidsgivers pendlerdekning

Regnskap Norge anbefaler at arbeidsgivere som yter pendlerdekninger utarbeider et notat som kort redegjør for at perioder uten hjemreiser knytter seg til Koronasituasjonen.