Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres

I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Grunnlaget for dette er at alle inntekter skal oppgis med et positivt beløp samlet for måneden, med unntak for trekk i lønn for ferie. Negative beløp på inntektskombinasjoner på årsbasis må korrigeres fordi det er fare for at det negative beløpet ikke blir tatt hensyn til i skattemeldingen. Resultatet kan bli at inntektsmottakeren får for høy inntekt som følge av rapporteringsfeilen.

Oppfordres til å kontrollere 

I nyhetsbrev fra a-ordningen i desember opplyser skattemyndighetene at de tar kontakt med arbeidsgivere med store feil og ber disse om å korrigere inntektsopplysningene i a-meldingen. For at alle med negative inntekter på årsbasis skal unngå ekstraarbeid som følge av for høy inntekt på skattemeldingen, ber a-ordningen om at alle opplysningspliktige sjekker dette og korrigerer ev. negativ inntekt på årsbasis. Dette kan gjøres ved å ta ut en avstemmingsrapport i skjemaet A06 bestill avstemming. 

Eventuelle korrigeringer må gjøres i den måneden det er feil. Opplysningspliktig bør sjekke med sin systemleverandør hvis det er usikkerhet knyttet til hvordan dette skal gjøres i lønnssystemet.

Hva må korrigeres?

Regnskap Norge har vært i dialog med a-ordningen i forbindelse med at opplysningspliktige og deres systemleverandører opplever korrigeringene ressurskrevende, i tillegg til at disse kan medføre nye feil og ytterligere korrigeringer.

Formålet med dialogen var å bidra til klarhet i hvilke tilfeller av rapporteringsfeil som krever korrigering for at negativ lønn på årsbasis blir hensyntatt i skattemeldingen.

I henvendelsen har vi bedt om tilbakemelding på et eksempel der lønn er innrapportert på koden for fast lønn hvor arbeidstaker skal trekkes for fravær. Ved en feil ble fraværet registrert på en lønnsart og kode som er knyttet til timelønn, slik at opprinnelig rapportering og korrigering fremstår som vist under.

Beskrivelse

Gruppe av inntekt

Sum 2019

Kontantytelse, fastlønn

Lønn opptjent i Norge

500 000

Kontantytelse, timelønn

Lønn opptjent i Norge

-100 000

A-ordningen har ikke i sitt svar bekreftet om rapporteringer som dette går mot hverandre.

Regnskap Norge ønsket bekreftelse på om det er slik at negativ lønn innenfor samme gruppe av inntekt vil bli sett mot hverandre i skattemeldingen. Dette for å avklare om det hadde vært tilstrekkelig å korrigere tilfeller med negativ inntekt rapportert på ulike grupper av inntekt, noe som hadde redusert ressursbruken hos opplysningspliktig.

I svar til Regnskap Norge har a-ordningen opplyst at inntektsopplysningene som rapporteres i a-meldingen ikke bare benyttes av skatteetaten i skattemeldingen, men av en rekke aktører som NAV, SSB og andre konsumenter av inntektsopplysningene. Av den grunn må alle feil må derfor rettes på riktig inntektskombinasjon, med tilleggsopplysninger og spesifikasjoner. Det er derfor viktig at f.eks. feil fastlønn korrigeres med samme beskrivelse, tilleggsopplysninger og spesifikasjoner den tidligere er rapportert med, da dette kan få andre utilsiktede konsekvenser for inntektsmottakerens rettigheter og plikter ut over rene skatteforhold.

Regnskap Norge ser at dette er hensyn som tilsier at alle tilfeller med negativ inntekt på årsbasis må korrigeres. Imidlertid er det uheldig at a-ordningen ikke har fått på plass den kontrolløsningen ved innsending av a-melding som er varslet. I mai 2019 ble det opplyst at kontrollen skulle innføres fra august 2019 og i september 2019 ble det opplyst at innføring av kontrollen var utsatt inntil videre. I desember 2019 ble det klart at kontrollen ikke ville bli innført og at opplysningspliktig selv må foreta kontroll og ev. korrigeringer som omtalt ovenfor.