Nye regler begrenser muligheten til å innta konkurranseklausuler i avtaler

Med virkning fra 1. januar i år er det inntatt et kapittel i arbeidsmiljøloven som reduserer arbeidsgivers muligheter til å begrense arbeidstakers handlingsrom ved avsluttet arbeidsforhold gjennom konkurranseklausuler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Begrensningen kan ha betydning for allerede inngåtte arbeidsavtaler, som i så fall må revurderes. Arbeidsgivere har fått ett år på seg til å endre arbeidsavtalene i tråd med de nye reglene.

De nye reglene som gjelder fra 2016 setter vesentlige begrensninger i arbeidsgivers rett til å forhindre en ansatt i å jobbe for konkurrenter, eller for kunder av tidligere arbeidsgiver. Reguleringene er i arbeidsmiljøloven splittet i bestemmelser for henholdsvis konkurranse- og kundeklausuler.

Konkurranseklausuler

Hva som menes med en konkurranseklausul er nå definert i arbeidsmiljøloven (arb. mjl.) § 14-1 a på følgende måte:

«Med konkurranseklausul menes i dette kapittel avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.»

For at en konkurranseklausul skal være lovlig må klausulen:

• være nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse, typisk for vern av bedriftshemmeligheter og/eller know-how.

• maks gjelde for 1 år etter siste arbeidsdag

• være regulert i en skriftlig avtale

• den kan ikke gjøres gjeldende dersom det er arbeidsgiver som sier opp den ansatte

• det må ytes økonomisk kompensasjon i karanteneperioden

• konkurranseklausulen faller bort dersom arbeidsgiver ikke har redegjort for hvorfor klausulen er inngått i medhold av reglene i arb. mjl. § 14 a-2.

Kundeklausuler

Mens konkurranseklausuler kun kan inngås der det også ytes lønnskompensasjon i kombinasjon med at klausulen er nødvendig av hensyn til bedriftshemmeligheter og/eller know-how, vil kundeklausuler kunne inngås uten kompensasjon og uten samme krav til behov.

Det kan være verdt å merke seg at kundeklausuler kun fratar arbeidstaker fra å kontakte tidligere arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Videre er det i lovgivningen bestemt at kundeklausulen bare kan:

• omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året,

• gjelde for maks ett år fra opphør av arbeidsforholdet,

og arbeidsgiver som vil gjøre klausulen gjeldende har plikt til innen 4 uker å gi en skriftlig redegjørelse for hvilke kunder dette gjelder.

De nye reglene om konkurranse- og kundeklausuler gjelder fra 1. januar 2016, men arbeidsgivere har fått 1 år på seg til å endre arbeidsavtalene i tråd med de nye reglene. Oversittes ettårsfristen vil klausuler som er i strid med loven måtte sees bort i fra.