Nye regler kan føre til at feriedager hoper seg opp

Med sommeren for døren skal ferielistene være klare for lengst. Ved sykdom eller uforutsette hendelser kan ferieavviklingen likevel by på utfordringer. I denne artikkelen ser vi nærmere på arbeidsgivers og ansattes plikter og rettigheter når det gjelder ferie og ferieavvikling. I fjor ble det foretatt flere endringer i ferieloven, som kan bidra til at ikke avviklet ferie kan hope seg opp i enkelte bedrifter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Erstatningsferie fra første sykedag

– En vesentlig endring i ferieloven, som ble vedtatt med virkning fra 1. juli i 2014, er at arbeidstakere som blir syke i løpet av ferien allerede fra første sykedag kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i året, opplyser advokat Harald Breivik i advokathuset Breivik. Tidligere var det et vilkår at man måtte være syk i minimum én uke i ferien for å ha rett til dette.

I tillegg kan, som tidligere, arbeidstakere som blir syke før ferien, kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. I begge tilfeller kreves det at arbeidstaker har vært 100 prosent arbeidsufør. Dette må dokumenteres med legeerklæring. Blir den ansatte syk før ferien må krav om utsatt ferie fremsettes senest siste arbeidsdag arbeidstaker skulle ha hatt før ferien. Blir den ansatte syk under ferien må kravet fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Kan ikke lenger kompensere med penger

Tidligere var reglene slik at hvis manglende ferieavvikling skyldtes sykdom eller foreldrepermisjon, så kunne opptjente feriepenger utbetales første vanlige lønningsdag påfølgende år.

Etter at endringene i ferieloven trådte i kraft er det ikke lenger anledning til å kompensere lovpålagt ferie som ikke er tatt ut på grunn av sykdom/foreldrepermisjon på denne måten. Er ikke denne ferien avviklet i løpet av året skal den overføres påfølgende år.

– Har man ansatte i foreldrepermisjon eller langtidssykemeldte bør arbeidsgivere passe på at utsatt ferie tas ut. Hvis ikke kan det fort hope seg opp feriedager som må overføres til neste kalenderår, sier Breivik.

Forskjell på lovpålagt og avtalefestet ferie

Han presiserer imidlertid at den pålagte overføringen av ikke avviklet ferie på grunn av sykdom kun gjelder den lovbestemte delen av ferien. Dermed kan det for avtalefestet ferie, for eksempel en femte ferieuke, inngås avtale om økonomisk kompensasjon istedenfor at feriedager overføres til påfølgende år.

Etter ferieloven har arbeidstaker rett på 25 virkedager ferie hvert år. Siden ferieloven regner virkedager fra mandag til lørdag, tilsvarer dette fire uker og én dag. Etter tariffavtale eller individuell avtale kan det være avtalt totalt fem uker ferie. I tillegg har arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret rett på ytterligere én ferieuke.

Frivillig overføring av ferie

Bedriftenes behov er imidlertid forskjellige, og hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om dette, kan det inngås avtale om at inntil to uker av den lovpålagte ferien overføres til påfølgende år. Dette kommer i tillegg til eventuelt lovpålagt ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Også avtalefestet ferie kan overføres hvis ikke annet er avtalt. Slik overføring må gjøres ved skriftlig avtale.

Kan ikke pålegge ansatte å overføre ferie

– Arbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge arbeidstaker å overføre ferie. Arbeidstaker har rett til å få ta ut alle feriedagene i løpet av året, understreker Breivik.

Han anbefaler at arbeidsgiver under enhver omstendighet starter planleggingen av ferieåret så tidlig som mulig.

Ifølge ferieloven skal arbeidstaker gis mulighet til å komme med sine ønsker, og arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommende sin tillitsvalgte.

Når ferien er fastsatt kan arbeidstaker kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig, og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Det betyr at arbeidsgiver normalt bør ha ferielistene klare senest i april.

Arbeidsgiver har styringsrett over når ferien skal avvikles Ferieloven angir at arbeidstaker har rett på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som strekker seg fra 1. juni til 30. september. De øvrige feriedagene etter ferieloven kan arbeidstaker kreve avviklet sammenhengende.

Det er likevel arbeidsgiver som har styringsretten for når ferie kan avholdes. Blir man ikke enige er det arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for når hovedferien skal tas ut innenfor hovedferieperioden. Arbeidsgiver kan også bestemme når de øvrige feriedagene skal tas ut.

Kan splitte avtalefestet ferie

Når det gjelder en femte, eventuelt sjette, avtalefestet ferieuke, kan arbeidstaker ikke kreve at disse feriedagene gis samlet. I mange bedrifter er det vanlig å splitte disse dagene, for eksempel ved at noen dager tas ut i forbindelse med påske og noen i forbindelse med julehøytiden.

60+ har styringsrett over ekstra ferieuke

Et unntak fra bestemmelsen om arbeidsgivers styringsrett gjelder den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år. Denne uken er det arbeidstaker selv som bestemmer når skal tas ut, og arbeidsgiver kan informeres om dette så sent som to uker i forveien.

Arbeidstakere uten full opptjening

Arbeidsgiver kan heller ikke pålegge arbeidstakere uten full opptjening å ta ut mer ferie enn det som dekkes av opptjente feriepenger. Dette kan for eksempel være tilfelle for nyansatte som kommer rett fra studier eller ansatte som har hatt ulønnet permisjon. Hvis den ansatte har vært ansatt hos en annen arbeidsgiver året før og opptjent feriepenger der kan imidlertid ny arbeidsgiver pålegge den ansatte å ta ut ferie, selv om feriepengene fra forrige arbeidsgiver er utbetalt og brukt opp.

Kan arbeidsgiver endre ansattes ferie?

Når arbeidsgiver har fastsatt hvem som skal ha ferie når, skal de ansatte kunne legge ferieplaner ut fra de datoene de har fått underretning om. Likevel kan det oppstå situasjoner som gjør det nødvendig for arbeidsgiver å endre den fastsatte ferieplanen.

For at arbeidsgiver skal kunne endre ferien må følgende vilkår være oppfylt:

• Endringen må være nødvendig på grunn av uforutsette hendinger

• De uforutsette hendinger skaper vesentlige driftsproblemer

• Utsettelsen må drøftes med arbeidstaker

Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Loven angir imidlertid at arbeidstaker skal opplyse om disse merutgiftene allerede under drøftelsen med arbeidsgiver, slik at arbeidsgiver kan vurdere de økonomiske konsekvensene av en eventuell endring.