Permitterte arbeidstakere kan opprettholde medlemskap i pensjonsordning

Midlertidige regler om medlemskap for permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges frem til og med 30. juni 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Lovendringene ble vedtatt første gang 17. april med 6 måneders varighet, og omfattet privat sektor med innskuddspensjon, foretakspensjon (ytelsespensjon) eller pensjonsordning opprettet etter tjenestepensjonsloven (hybridpensjon).

Midlertidige lovendringer forlenges

Myndighetene vedtok 9. oktober en forlenget varighet av de midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen.

Dette innebærer at de midlertidige bestemmelsene i fjerde og femte ledd til innskuddspensjonsloven § 4-3, foretakspensjonsloven § 3-7 og tjenestepensjonsloven § 3-6 gis varighet til og med 30. juni 2021.

I forbindelse med forlengelsen påpeker myndighetene at permitterte som likevel ikke får videreført sine forsikringsdekninger, får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte som forblir medlemmer i pensjonsordningen under permitteringsperioden, får fordelen av at det ikke utstedes pensjonskapitalbevis, og at arbeidsgiver dermed betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler.

Nærmere om regelverket

Permittert arbeidstaker anses ikke som medlem av innskuddsordningen med mindre dette følger av avtalen mellom arbeidsgiver og pensjonsleverandør. Dette følger av bestemmelsene i innskuddspensjonsloven § 4-3 tredje ledd, foretakspensjonsloven § 3-7 tredje ledd og tjenestepensjonsloven § 3-6 tredje ledd. Utgangspunktet i regelverket er derfor at arbeidstakere som permitteres meldes ut av pensjonsordningen.

Likevel kan medlemskapet til permitterte arbeidstakere være regulert i avtalen mellom pensjonsleverandør og arbeidsgiver. En slik avtale omtales som «regelverket» i loven, og kan være basert på at arbeidsgiver skal oppfylle krav som følger av en tariffavtale. Avtalen inneholder normalt regler og vilkår for pensjonsordningen, og medlemmenes rettigheter er fastsatt.

Det er vanlig å avtale at ansatte opprettholder medlemskap i pensjonsordningen og at pensjonspremie skal betales på vanlig måte, som om vedkommende ikke hadde vært permittert. Dersom ikke avtalen har bestemmelser om dette, gjelder nevnte hovedregel om at de ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen ved permittering.

Tiltak under koronakrisen

Når utgangspunktet i regelverket er at permitterte arbeidstakere skal meldes ut av bedriftens pensjonsordning, og mange ikke hadde avtaleregulert medlemskapet for permitterte arbeidstakere, så myndighetene i starten av krisen at det var behov for å iverksette tiltak.

En utmelding vil først og fremt kunne få negative konsekvenser for arbeidstakers pensjonsopptjening. I tillegg skal arbeidstaker som har jobbet i virksomheten i minst ett år, etter utmelding få tilsendt et pensjonskapitalbevis, pensjonsbevis eller en fripolise fra pensjonsleverandøren – beviset gir arbeidstakeren rett til utbetaling fra pensjonsalder. Når mange arbeidstakere ble permittert samtidig kunne dette medført at pensjonsleverandørene måtte gjennomføre masseutstedelse av pensjonskapitalbevis, fripoliser og pensjonsbevis.

For å unngå slike uheldige konsekvenser, bestemte Stortinget i april at virksomheter som ønsket å beholde permitterte medarbeidere i pensjonsordningen skulle få anledning til dette.