Rapportering og korrigering i a-ordningen

Skattedirektoratet har for 2015 besluttet at opplysningspliktige som feilaktig har rapportert "negative" forskuddstrekk på personnivå i enkelte kalendermåneder ikke skal følges opp av skatteoppkreverne.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

En forutsetning for slik behandling er at forskuddstrekk samlet for året ikke blir negativt på personen. Videre er det en forutsetning at samlet forskuddstrekk på virksomhetsnivå for en termin ikke blir negativt. Dette fremkommer i en avklaring Etatenes fellesforvaltning har lagt ut på Altinn:

"Etatenes fellesforvaltning (EFF) får flere henvendelser fra opplysningspliktige som på grunn av systemmessige begrensninger ikke kan rette opp rapporteringen for tidligere perioder, slik det er forutsatt i a-ordningen.

Rapporteringsplikten i a-ordningen er månedlig og det er en forutsetning at opplysninger gis for den måned de gjelder, jf. a-opplysningsforskriften § 1-4. Opplysningspliktens omfang er regulert i ulike særlover hvor det klart fremgår at plikten til å rapportere opplysninger gjelder for den enkelte kalendermåned, jf. a-opplysningsloven § 3. Plikten til å rapportere opplysninger om inntekter og trekk i en kalendermåned følger kontantprinsippet. Hvis det er rapportert feil opplysninger i en kalendermåned må rapporterte opplysninger for den spesifikke måneden reverseres. En slik reversering må som hovedregel gjøres på den samme kalendermåned som feilen gjelder. I a-ordningen er det derfor åpnet for å rapportere med motsatt fortegn for at arbeidsgivere skal kunne korrigere tidligere rapporterte opplysninger som er feil. Vi gjør oppmerksom på at korreksjonsregimet i a-ordningen forutsetter at arbeidsgiver kan og skal korrigere på tidligere perioder, for eksempel ved feilutbetalinger http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/formyeutbetalt.htm

Rapportering av forskuddstrekk med motsatt fortegn er kun tillatt å benytte i forbindelse med korrigering av et tidligere innrapportert beløp, og innenfor én og samme periode (måned). Vi viser til informasjonen i veiledningen om korreksjon av forskuddstrekk http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_Generell/index.html#!Documents/feiliforskuddstrekk.htm

Korreksjoner i a-meldingen påvirkes ikke av bestemmelsen i skattebetalingsforskriften § 5-5-2 hvor arbeidsgivere som har foretatt et for høyt trekk kan foreta korreksjon av forskuddstrekket i senere perioder. En slik korreksjon forutsetter at det er trekkmidler hos inntekstmottaker å korrigere i, og denne form for korreksjoner av forskuddstrekket vises ikke i a-meldingen. Er det ikke nok trekkmidler i en senere periode kan arbeidsgiver ikke korrigere etter skattebetalingsforskriften § 5-5-2. Dette er ikke nytt med a-ordningen.

Særskilt for 2015

I innføringsåret for a-ordningen er det viktig at alle opplysningspliktige kommer i gang med innsendingen av a-meldinger, og får tilrettelagt systemene slik at de kan oppfylle opplysningsplikten fremover.

Skattedirektoratet har derfor besluttet at opplysningspliktige som feilaktig har rapportert "negative" forskuddstrekk på personnivå i enkelte kalendermåneder ikke skal følges opp av skatteoppkreverne. Det er en klar forutsetning at forskuddstrekket samlet for inntektsåret på den enkelte person ikke blir "negativt". Det er videre en forutsetning at samlet forskuddstrekk på virksomhetsnivå for en termin ikke blir "negativt".

Det kan ikke påregnes at dette kan legges til grunn for fremtidige feilrapporteringer, og systemet må tilrettelegges for korreksjoner i tråd med korreksjonsregimet i a-ordningen. Vi anbefaler at dere tar dette opp med systemleverandøren.

Negativt forskuddstrekk som må korrigeres (virksomhetsnivå i en termin, personnivå samlet for inntektsåret)

Hvis forskuddstrekket er "negativt" på virksomhetsnivå i en termin må korreksjon foretas. Tilsvarende må korreksjon foretas hvis forskuddstrekket er "negativt" på personnivå samlet for inntektsåret.

Hvis det ikke er mulig å foreta korrigeringen via lønnssystemet er et alternativ å korrigere på inntektsmottaker ved å sende inn en enkel a-melding via inntastingsløsningen i Altinn (A01 a-melding) for perioden feilen gjelder. Da kan inntekten og trekket som er rapportert inn feil på inntektsmottakeren korrigeres. Da vil det riktignok bli avvik i deres systemer da dette i praksis vil være rapportert inn fra et annet system. Vær oppmerksom på at A01 a-melding er tilpasset  de som rapporterer komplett fra denne tjenesten, men det er mulig å rapportere i kombinasjon med lønnssystem. Se veiledning her: http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_DirekteRegiAltinn/index.html

Det er viktig å være oppmerksom på følgende: hvis denne fremgangsmåten benyttes må innrapportert negativt trekk korrigeres ved å rapportere et minusbeløp fra A01 på inntektsmottakeren som står i minus. I A01 oppgir man forskuddstrekk med plussbeløp selv om det vil bli overført til skatteetatens mottakssystem som et minusbeløp. Se veiledning på dette punktet: http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_DirekteRegiAltinn/index.html#!Documents/registrereforskuddstrekkogfradrag.htm "

Regimet innenfor a-ordningen rundt endringer og korreksjoner er ett av flere tema Regnskap Norge kommer til å arbeide videre med i tiden som kommer