Redusert arbeidsgiveravgift i mai/juni og lønnstilskudd for sone V og Svalbard

Rapporteringen fra arbeidsgiverne skal skje som normalt. Skatteetaten tar belastningen med å beregne reduksjon og lønnstilskuddet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tredje krisepakke fra Regjeringen inneholdt forslag om 4 % satsreduksjon i arbeidsgiveravgiften for tredje termin. For arbeidsgivere i sone V og på Svalbard med nullsats ble det samtidig varslet om en støtteordning, for å kompensere tilsvarende fordel andre virksomheter med reduksjon vil oppnå.

I revidert nasjonalbudsjett er det gitt nærmere føringer på hvordan Regjeringen ser for seg at satsreduksjonen og lønnstilskuddet skal gjennomføres. Dette omtales nedenfor.

Regnskap Norge har hatt konstruktiv dialog med Skattedirektoratet underveis, og formidlet at reduksjonen bør gjennomføres uten vesentlige administrative kostnader for arbeidsgiverne og lønnssystemleverandørene. Dette er viktig, spesielt fordi ordningen er midlertidig. Skattedirektoratet tok til seg dette, og ordningen som nå er foreslått bygger på denne forutsetningen.

Innrapportering på vanlig måte

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingene for mai og juni. Ved rapporteringen skal arbeidsgivere fortsette å oppgi arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt, og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene.

På grunnlag av rapportert arbeidsgiveravgiftsgrunnlag i tredje termin vil skatteetaten beregne hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør, og sende ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. Dette forfallet er utsatt fra 15. juli til 15. oktober.

Bruttobudsjetterte statlige forvaltningsorgan som i utgangspunktet er unntatt fra plikten til å rapportere arbeidsgiveravgift, omfattes naturlig nok ikke av reduksjonen.

Behandling av refusjon for forskutterte ytelser 

Mange arbeidsgivere har i andre termin forskuttert NAV-ytelser, som for eksempel lønnskompensasjon for dag 3-20 i permitteringsperioden, sykepenger og omsorgspenger. Disse har betalt ordinær sats av slike forskutterte ytelser, og skal ikke tape på at refusjonen fra NAV reduserer arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i tredje termin hvor det er lavere avgiftssats. Dette vil bli ivaretatt i den løsningen som nå etableres. 

Skatteetatens reberegning av den reduserte arbeidsgiveravgiften kan illustreres med dette eksemplet:

Lønnstilskudd i sone V og Svalbard

I sone V er prosentsatsen for beregning av arbeidsgiveravgift null, og arbeidsgivere hjemmehørende på Svalbard skal ikke betale arbeidsgiveravgift for arbeid som utføres på Svalbard.

For å kompensere for den fordelen andre arbeidsgivere får gjennom reduksjonen i arbeidsgiveravgift, vil arbeidsgivere i sone V og hjemmehørende på Svalbard få et lønnstilskudd på 4 % av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som rapporteres i a-meldingen for tredje termin.

Det er skatteetaten som beregner tilskuddet som inngår som skattepliktig inntekt i arbeidsgivers virksomhet. Arbeidsgiver skal ikke søke. Minstebeløp for tilskudd er foreslått til 1000 kroner.

Utbetaling skjer automatisk innen fristen 1. september, forutsatt at skatteetaten har mottakerens bankkontonummer.

Tilskudd utbetales for øvrig kun til arbeidsgivere som ville ha betalt arbeidsgiveravgift hvis satsen ikke hadde vært null. Veldedige og allmennyttige organisasjoner som er fritatt fra å betale arbeidsgiveravgift for totale lønnsutgifter opp til 800 000 kroner, og for lønnsutbetalinger opp til 80 000 kroner per ansatt, omfattes ikke av tilskuddsordningen. Det samme gjelder for statlige forvaltningsorgan, uavhengig av plikten til å rapportere arbeidsgiveravgift.

Arbeidstakere utsendt fra USA og Canada

For visse arbeidstakere som er utsendt til Norge fra USA og Canada gjelder særlige satser. Satsen for 2020 utgjør 7 % og er foreslått redusert med 4 % for tredje termin.
 

Endringer i forfallstidspunkt for arbeidsgiveravgift

Forfall for 3. termin foreslås utsatt til 15. oktober. Fra før av er det besluttet at innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) utsettes til 17. august. Forutsatt at det ikke kommer flere endringer i forfallstidspunktet for fremtidige terminer, vil arbeidsgiveravgift forfalle til betaling hver måned i perioden f.o.m. august t.o.m. november:

  • 2. termin: 17. august
  • 4. termin: 15. september
  • 3. termin: 15. oktober
  • 5. termin: 16. november

Legg spesielt merke til at 4. termin forfaller til betaling før 3. termin. Dette er en konsekvens av tidligere utsettelser for å bedre likviditeten og at man må komme tilbake til opprinnelige frister for betaling.