Regler for avvikling av ferie

Er det arbeidsgiver eller arbeidstaker som bestemmer når du kan ta ferie?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det nærmer seg ferietid for mange arbeidstakere. Men, er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferien skal avvikles, eller har arbeidsgiver også et ord med i laget?

Ferieloven

Retten og plikten til å ta ferie er regulert i egen ferielov. Innledningsvis i ferieloven bestemmes det at loven ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker, med mindre den enkelte bestemmelse gir uttrykk for noe annet. I tillegg er det et krav om at eventuelle avvik må avtales skriftlig. Uten skriftlighet kan avvik fra ferieloven heller ikke påberopes av arbeidsgiver.

Det er arbeidsgiver som har styringsretten for når ferie kan avholdes. Likevel er det i begges interesse at arbeidstaker får oppfylt sine ferieønsker så langt det er mulig sett i lys av virksomhetens behov. Det er også krav om at arbeidsgiver må drøfte ferietid og ferielister med den enkelte ansatte (eventuelt med tillitsvalgte) i god tid før ferien. Skal den ansatte ut å reise og ønsker å benytte seg av muligheten til å kjøpe rimelige billetter ved å være tidlig ute, bør arbeidsgiver også hensynta dette.

Antallet feriedager  

Det er arbeidsgiver som plikter å påse at den ansatte får rettmessig ferietid. Denne er normalt 25 virkedager, der virkedager er definert som alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager. 18 virkedager, eller 3 ukers ferie kan arbeidstaker kreve å ta ut i perioden 1. juni til 30. september. Arbeidstaker har også krav på at hovedferien er sammenhengende ved at det gis rett til 3 ukers ferie i ett dersom arbeidstaker ønsker det. De resterende feriedager – 7 dager – må arbeidstaker og arbeidsgiver bli enige om når det skal tas ut. 7 dager blir til sammen 1 uke og 1 dag med ferie.

De fleste virksomheter har innført 5 ukers ferie. Retten til 5 ukers ferie kan følge av arbeidsavtalen eller av virksomhetens personalhåndbok, eller andre interne retningslinjer. Er det ikke formelt avtalt 5 ukers ferie, kun praktisert over en viss tid, ligger det innenfor arbeidsgivers styringsrett å gå tilbake til 4 uker og 1 dag med ferie i tråd med ferielovens minimumskrav.

Arbeidstakere som har fylt 60 år har krav på 1 ukes ekstra ferie fra og med det året de fyller 60 år.

Blir du syk før ferien starter opp kan du kreve at hele ferien tas ut på et senere tidspunkt. Husk å fremskaffe sykemelding, og overlever denne til arbeidsgiver før du går i ferie samtidig med at du opplyser om at du ønsker å ta ut ferien på et senere tidspunkt.

Sykdom som oppstår i ferien kan du også kreve å ta igjen på et senere tidspunkt, men da bare dersom arbeidsudyktigheten er på 6 virkedager eller mer. Legeerklæring må også her leveres til arbeidsgiver.

Feriepenger 

Arbeidstaker er pliktig til å yte en arbeidsinnsats og for dette får han lønn. Ferie er fritid, og gir derfor heller ikke krav på lønn. Men ferieloven sikrer at arbeidsgiver holder tilbake litt av lønnen slik at arbeidstaker også får lønn under ferietiden. Det er foregående år som er opptjeningsåret for feriepenger. Det innebærer at i det året en arbeidstaker begynner å jobbe første gang, har arbeidtaker krav på ferie, men ingen rett til feriepenger. Først fra om med år 2 har arbeidstaker også krav på feriepenger.

Feriepengegrunnlaget er minimum 10,2% av brutto lønn i foregående år. For arbeidstakere med 5 ukers ferie er feriepengegrunnlaget 12% av brutto inntekt, og for de som har fylt 60 år og som har krav på 1 ukes ekstra ferie er feriepengegrunnlaget 14,3% opp til 6 ganger grunnbeløpet.

I en måned er det i gjennomsnitt 21,67 dager dersom det regnes med fem dager per uke (fem dager ganget med 52 uker i året = 260 som delt på 12 måneder gir 21,67 dager per måned). Gjennomsnittlig daglønn blir dermed 1/21,67 av månedslønnen. Antall feriedager beregnet ut fra fem dager i uken i fem uker er 25 dager. Arbeidstaker skal derfor trekkes i lønn for 25 dager (25/21,67). Ved å stoppe månedslønnen i juni trekkes 21,67 av disse dagene. Det gjenstår da 3,33 dager som trekkes i feriepenger. I feriepengene trekkes det derfor 3,33/21,67 av en månedslønn.

For de som er ansatt i deltidsstillinger trekkes tilsvarende stillingsprosent. De som har passert 60 år får utbetalt 2,3% ekstra feriepenger og har krav på en ekstra ferieuke. Denne siste ferieuka blir også trukket i juni.

I feriepengegrunnlaget inngår bonuser og overtidstillegg, mens dekning av reiser, kurs telefon og eventuelle andre frynsegoder ikke skal inngå i feriepengegrunnlaget.