Statsbudsjettet 2021 - Utleggstrekk i a-meldingen

I statsbudsjettet fremmes det forslag om at utleggstrekk utstedt av skatteoppkrever skal innrapporteres gjennom a–meldingen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge foreslo i høringssvar at det også skal omfatte utleggstrekk på andre områder. 

I tilfeller der skatteoppkrever har utstedt utleggstrekk fordi arbeidstaker ikke har betalt sine skatte- og avgiftskrav til rett tid, pålegges arbeidsgiver gjennom skattebetalingsreglene å foreta trekk i arbeidsgivers lønn. Dette gjelder når arbeidsgiver utbetaler ytelser det skal foretas forskuddstrekk i og gjennom dette har plikt til å ha skattetrekkskonto.  

Utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreveren skal følge reglene som gjelder for oppgjør mv. for forskuddstrekk. Dette innebærer blant annet at forfallstidspunktet for utleggstrekket er det samme som for forskuddstrekketog at utleggstrekket skal settes inn på skattetrekkskonto sammen med forskuddstrekket. 

Arbeidsgivere må rapportere gjennom en manuell oppgjørsliste for utleggstrekk som viser oversikt over hva som er trukket de to foregående månedene 

Behov for å digitalisere rapporteringen av utleggstrekk 

I forbindelse med overføring av skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten, har Skattedirektoratet identifisert et stort behov for å digitalisere rapporteringen av utleggstrekkDette er også noe Regnskap Norge har jobbet for. 

Digital rapportering gjennom a-meldingen vil være forenklende for arbeidsgiverne som tidligere har levert oppgjørsliste på papir. Som følge av forslaget kan arbeidsgivere levere opplysninger om trukket utleggstrekk, samtidig som de rapporterer arbeidstakers lønnsytelser og forskuddstrekk i a-meldingen. Forslaget vil også være forenklende for Skatteetaten som slipper manuell registrering av mottatte oppgjørslister. Ressursbesparelsen ligger til grunn for gevinstrealisering i forbindelse med overføringen av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. 

Gjennom forslag til endringer i skattebetalingsreglene vil arbeidsgiverne få plikt til å levere opplysninger om utleggstrekk for hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven. Samtidig foreslås en utvidelse av a-opplysningslovens virkeområde til også å gjelde innkrevingsopplysninger 

Uheldig at forslaget kun omfatter skatteoppkrevere og skatteetaten som særnamsmann 

Regnskap Norge gav høringssvar med merknader etter at skattedirektoratet sendte forslagene på høring 28. april 2020. I vårt svar pekte vi på at forslaget kun omfatter skatteoppkrevere og skatteetaten som særnamsmann, noe som medfører en vesentlig begrensing for forenklingspotensialet for næringslivet. Regnskap Norge er opptatt av at når det først vurderes omlegginger og endringer som dette, burde næringslivsperspektivet blitt tatt med som en viktigere faktor i saksbildet. Dette ville åpnet perspektivet for flere og alternative løsninger, og gitt grunnlag for kost/nytte-vurderinger i en større sammenheng.  

En uheldig konsekvens knyttet til omfanget av forslagene er at andre utleggstrekk faller utenfor en digital rapportering og må fortsatt håndteres manuelt. En lønnstaker med betalingsvansker har ofte restanser flere steder, og her vil derfor arbeidsgivere fortsatt måtte forholde seg til manuell rapportering opp mot den enkelte kreditor ved trekk. 

I forbindelse med finansdepartementets vurderinger av forslaget i proposisjonen til Stortinget, er høringssvaret fra Regnskap Norge omtalt: 

«Forslaget til Regnskap Norge om også å inkludere utleggstrekk på andre områder, vil kreve en langt mer omfattende utredning av blant annet system- og regelverksendringer 

 Det er nettopp en mer omfattende utredning vi ønsket for å oppnå at næringslivsperspektivet blir tatt med som en faktor i saksbildetRegnskap Norge vil derfor følge opp behovet for utvidelse utleggstrekk gjennom a-ordningen, og samtidig arbeide for at utleggstrekk kan innarbeides i skattekortet. Arbeidsgiver vil ikke få personopplysninger om utleggstrekket – kun trekkstørrelsen. I en slik løsning kan delen av trekket som gjelder utleggstrekk godskrives løpende kreditorer som har fått dette meldt inn som en del av trekket. 

Personvernet ivaretas 

Digitalisering rapportering av utleggstrekk gjennom a-meldingen innebærer ikke innhenting av flere personopplysninger. Forslaget innebærer bare at opplysningene vil bli innhentet på en annen måte. Det forventes at elektronisk overføring gir færre registreringsfeil enn ved behandling av manuelle papirlister og vil ved det bidra til å styrke de registrertes personvern.