Tilskuddsordning innreisekarantene – mandag 10. mai åpnes det for søknader

Betingelsene for å få kompensert utgifter ved innreisekarantene er offentliggjort.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye tilskuddsordningen består foreløpig av tre tilskuddsperioder; november/desember 2020, januar/februar 2021 og mars/april 2021.

Det kan sendes inn søknader for hver av de tre periodene fra mandag 10. mai. Fristen for å søke er satt til 30. september.

Søknader kan sendes inn fra portalen innreisekarantene.no. Ordningen er basert på automatisert saksbehandling, og de fleste vil derfor få svar etter kort tid.

Vi vil i denne artikkelen ta for oss noe av det mest sentrale med ordningen.

Du vil også finne mye veiledning på innreisekarantene.no. Næringsdepartementets pressemelding finner du her

Viktig å være oppmerksom på

Før vi går inn i innholdet i ordningen, vil vi trekke frem at foretaket som skal søke må gjøre en grundig jobb med å dokumentere søknaden. Det skal foreligge opptil tre oppstillinger, som dokumenterer og gjør rede for innholdet i søknaden.

Det er en rekke vilkår som må oppfylles, og regelverket kan oppleves som komplisert å sette seg inn i. Sett derfor av god tid til å gå gjennom regelverket og veiledningstekst, og vær nøye med utfylling av søknadsskjemaet og i arbeidet med å utarbeide dokumentasjon.  

Regnskapsfører og revisor sentrale i ordningen

De som skal sende inn søknad om tilskudd må få innholdet bekreftet av enten autorisert regnskapsfører eller revisor. Slik bekreftelse kan regnskapsfører/revisor først gi etter å ha gjennomført og dokumentert kontrollhandlinger fastsatt av Brønnøysundregistrene.

Kontrollhandlingene må gjennomføres selv om regnskapsfører eventuelt bistår med å utarbeide søknaden.

Innholdet i kontrollhandlingene blir kjent snarlig og senest 10. mai. Vi kommer med egen informasjon om dette på regnskapnorge.no, så snart kontrollhandlingene blir lagt ut på innreisekarantene.no.

Kostnaden med å få regnskapsfører eller revisor til å bekrefte søknaden vil bli refundert med 80 prosent, men begrenset oppad til 15 000 kroner per tilskuddsperiode. Merk at dette omfatter de som faktisk får tildelt tilskudd.

Det må påregnes at kostnadene med å få bekreftet søknadene kan bli relativt betydelige. Taket på 15 000 kroner må vi forvente reflekterer arbeid og ansvar knyttet til en normal søknad.

Tilskuddets størrelse

Det gis tilskudd på inntil 1 000 kroner per døgn per person foretaket bekoster innreisekarantene for. Dette kan omfatte arbeidere i både egen virksomhet og hos underleverandører, herunder selvstendig næringsdrivende personer.

Det som kompliserer ordningen vesentlig, er at tilskuddet ikke kan overstige merkostnadene foretaket har blitt påført som følge av innreisekarantene. Det må derfor settes opp en oppstilling over merkostnadene, og det skal gis informasjon om kostnadene i søknaden.

I en tilskuddsperiode kan det maksimalt utbetales tilskudd for 20 karantenedøgn per arbeider i karantene.

Merkostnader som skyldes innreisekarantene

Som merkostnader regnes i denne sammenheng kostnader som:

 • Er knyttet til gjennomføringen av innreisekarantene
 • Går utover kostnader foretaket normalt ville ha hatt ved bruk av arbeidskraft som er tilreisende fra utlandet
 • Følger direkte av tilpasninger foretaket har gjort for å overholde smittevernbestemmelser

Dette omfatter for eksempel matservering i karanteneperioden, leie av hotellrom eller annen innkvartering, testing og andre smitteverntiltak etter covid-19-forskriften m.m.

Merkostnadene som kan tas med i den enkelte tilskuddsperiode er de som er påløpt i perioden. Kostnader ved egen brakkerigg må eksempelvis avskrives i samsvar med regnskapsreglene. 

Eventuelle lønnskostnader til de som sitter i innreisekarantene kan ikke medregnes.

Arbeidere det kan søkes kompensasjon for

Forskriften opererer med to begreper om arbeidere i karantene, hhv. arbeidstakere og oppdragstakere. Som arbeidstaker regnes de personene foretaket lønner selv. Som oppdragstaker regnes arbeidstakere hos bedrifter som utfører arbeid eller oppdrag for foretaket, men også selvstendig næringsdrivende personer. Vi velger å bruke «arbeidere» som samlebegrep.

Det stilles som krav at plikter etter a-opplysningsloven er overholdt for tilskuddsperioden. Her er det likevel gitt et særskilt unntak for arbeidere på skip.

Arbeidere som er arbeidstaker hos utenlandsk foretak som ikke er meldt inn i Enhetsregisteret, må være meldt inn i Skatteetatens Oppdrags- og arbeidsforholdsregister.

Selvstendig næringsdrivende må være registrert i Enhetsregisteret.

Arbeidet som arbeidere i innreisekarantene utfører, må ha blitt gjennomført på norsk territorium, norskregistrert skip, i norsk økonomisk sone eller på norsk sokkel. For arbeidere på skip er det tilstrekkelig at arbeidet påbegynner i nevnte områder.

Selve innreisekarantenen må ha blitt gjennomført i fastlands-Norge. Og arbeiderne det er snakk om må naturlig nok ha vært pålagt innreisekarantene av staten.


Vilkår knyttet til gjennomføring av innreisekarantene

Innkvarteringen må ha blitt gjennomført i samsvar med smittevernlovgivningen og ha skjedd i regi av eller etter avtale med foretaket som søker tilskudd. Innreisekarantenen må være bekostet av søkeren.

Fra 22. februar 2021 må innkvarteringsstedet i tillegg være forhåndsgodkjent. Les mer om dette her.

Dersom innreisekarantene har vært gjennomført på karantenehotell etter statens karantenehotellordning, gis det ikke kompensasjon for de karantenedøgn dette gjelder.

Konsern

Konsern må utpeke et foretak som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og konsernets øvrige innsendte opplysninger. Det må utpekes en kontaktperson i dette foretaket. Alle foretak må i søknaden opplyse om de inngår i et konsern, og om ansvarlig foretak i konsernet.

Merk at dette gjelder uansett om konsernet sender en søknad for hele konsernet samlet, eller om selskap i konsernet søker individuelt.

I ordningen er det en konserndefinisjon som bygger på om selskapet alene eller sammen med annet konsernselskap eier aksjer mv. som representerer mer enn 50 prosent av stemmene i det andre foretaket. 
 

Dokumentasjon

Som vi var inne på innledningsvis er det inntil tre oppstillinger som må lages:

 • Oppstilling over merkostnadene, som spesifiserer de kostnadene som er pådratt for å oppfylle karantenekravene. Det skal henvises til relevant regnskapsmateriale.
 • Oppstilling over de arbeidere det søkes om tilskudd for. Her skal det inn en rekke opplysninger. Se forskriften og eksempel på oppstilling som publiseres på innreisekarantene.no.
 • For de to første tilskuddsperiodene, altså nov./des. 2020 og jan./feb. 2021, skal det også foreligge en oppstilling over hvert innkvarteringslokale, som beskriver hvordan hvert lokale er egnet til å oppfylle kravene til gjennomføring av innreisekarantene.

I tillegg til disse skal det utarbeides en oversikt over hvilke arbeidere søknaden omfatter. Dette er et Excel-dokument som skal lastes opp sammen med søknaden, og som inneholder færre opplysninger enn oppstillingen som er nevnt i andre strekpunkt over.

Brønnøysundregistrene kan stille nærmere krav til dokumentasjonen, noe som gjør at det er viktig å se nærmere på informasjonen som legges ut på innreisekarantene.no.

Generelle vilkår for å kunne søke tilskudd

KFI-ordningen inneholder mange av de samme vilkårene som den ordinære kompensasjonsordningen som gjelder for foretak med stort omsetningsfall, men det er også noen viktige forskjeller.

Dette er de mest sentrale generelle vilkårene:

 • Selskap skal være registret i Foretaksregisteret og enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret. Merk at det i denne ordningen ikke er noen dato å forholde seg til, men kravet må være oppfylt på søknadstidspunktet.
 • Virksomheten må ha skatteplikt til Norge.
 • Foretaket må i utgangspunktet ha ansatte, og i denne ordningen stilles det krav om at foretaket på tildelingstidspunktet er registrert i NAVs AA-register og at minst én arbeidstaker har fått utbetalt lønn i løpet av tilskuddsperioden.
 • Enkeltpersonforetak kan, dersom det ikke oppfyller kravet til ansatte, likevel søke dersom innehaver har inntekt fra foretaket som sin hovedinntektskilde. I denne ordningen kan dette vurderes ut fra inntektsforholdene i enten 2019, 2020 eller i tilskuddsperioden.
 • Ansvarlig selskap har tilsvarende unntak fra ansatt-kravet, dersom minst én deltaker har foretaket som sin hovedinntektskilde.
 • Fiske- og fangstrederier trenger ikke oppfylle kravet til ansatte overhodet.
 • Foretaket må drive lovlig, i den forstand at det driver med de tillatelser, godkjenninger og bevillinger som kreves for driften.
 • Foretaket må ikke være under avvikling eller konkursbehandling.
 • Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 må være betalt
 • Skattemeldingen for 2019 må være levert, selvsagt under forutsetning av at foretaket ble etablert i 2019 eller tidligere. Her er det verdt å merke seg at dersom skattemelding ble levert så sent at det ble gjennomført skjønnsfastsettelse, kan man likevel søke dersom skatteetaten etter klagebehandling har utstedt nytt skatteoppgjør som bygger på skattemeldingen.
 • Foretak med årsregnskapsplikt for 2019, må ha levert årsregnskapet til Regnskapsregisteret.
 • MVA-meldinger må være levert. Her vises det i forskriften til året 2019, men dette må være en feil.

Spørsmål om ordningen?

Du kan sende inn spørsmål om ordningen til oss via denne supportsiden.

Lov og forskrift