Hva betyr endringene av skattereglene og Brexit for regnskapsbransjen?

Vi jobber stadig for å opplyse og påvirke myndighetene for å legge forholdene til rette for bransjen og næringslivet. Da er det godt å ha en innsiktsfull medlemsskare i ryggen!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Svein Austheim og Christine Lundberg Larsen i møte om Brexit hos Finansdepartementet.

Denne uken varsler Regjeringen endringer i naturalytelsesreglene. Det er godt at de evner å justere seg, men forslagene bøter ikke på de betydelige dokumentasjons- og rapporteringsbyrdene som næringslivet må ta regningen for. Regnskap Norge møter Finansdepartementet på fredag for å få fokus også på denne siden av saken. 

Hvilke følger får Brexit for regnskapsbransjen og kundene?

For at norske myndigheter skal være best mulig forberedt på en eventuell hard-Brexit, ble Regnskap Norge og andre næringsorganisasjoner invitert til et møte hos Finansdepartementet fredag 1. mars. I tillegg deltok Finanstilsynet og Norges Bank.

Formålet med møtet var å gi departementet et oppdatert bilde på foretakenes forberedelser og utfordringer. I forkant gjennomførte vi en kort undersøkelse blant medlemsbedriftene for å få et innblikk i hvordan dere vurderer konsekvensene av hard-Brexit, både for egen virksomhet og for kundemassen. I alle hovedsak viste resultatene at det er ytterst få medlemsbedrifter, om noen i det hele tatt, som er særlig bekymret for Brexit. Noen har likevel kunder som antas å bli berørt.

Storbritannia fattet 29. mars. 2017 beslutning om å melde seg ut av EU etter folkeavstemming. Fristen for å bli enig om en utmeldingsavtale utløper derfor 29. mars 2019, nøyaktig 2 år etter utmeldingstidspunktet. Det gjenstår nå kun dager før britene og EU skiller lag, men til tross for mange og lange forhandlingsrunder er de fremdeles ikke enig om en endelig avtale. Planen er at det britiske Underhuset skal foreta en endelig avstemming om skilsmisseavtalen tirsdag 12. mars.

Dersom avtalen blir vedtatt vil Storbritannia fortsatt behandles som et EU og EØS-medlem i en overgangsperiode frem til 31.12.2020. I så fall vil Norges forhold til Storbritannia i liten grad bli endret. Dersom det ikke oppnås enighet om en avtale vil Storbritannia forlate EU 29. mars. Dette blir gjerne omtalt som «No deal» eller «hard-Brexit». Aldri tidligere har et land meldt seg ut av EU, så ingen vet helt sikkert hva som faktisk venter oss da.

Dersom resultatet av avstemmingen i det britiske parlamentet blir at det ikke vedtas en utmeldingsavtale, vil vi komme tilbake med utfyllende informasjon om hvordan regnskapsbransjen kan bistå berørte kunder. Inntil videre gjør vi oppmerksom på to gode temasider om Brexit, henholdsvis regjeringens temaside og Finanstilsynets temaside.

Forenkling for næringslivet og effektive prosesser for regnskapsbransjen

Regnskap Norge er med i referansegruppen til Nordic Smart Government. Brønnøysundregistrene inviterte 1. mars til det første referansegruppemøtet rundt utviklingen av konseptet Nordic Smart Government. Målet til prosjektet, som er eid av Nordisk Ministerråd, er å komme opp med en implementeringsplan innen 2020, inkludert forslag til nytt lovverk og teknisk gjennomføring på tvers av Norden, for å gjøre livet enklere for SMB-bedrifter.

Regnskap Norge ønsker gjennom sin deltakelse å påvirke til en reell forenkling for næringslivet og effektive prosesser for regnskapsbransjen. Vi utfordret i møtet hva som skal sikre at SMB-bedrifter, deres profesjonelle hjelpere og systemleverandører virkelig tar dette i bruk. Vi spilte inn anbefalinger på hvem som må involveres, piloter, lovforenklinger mv. Regnskap Norge vil fortsette å følge dette prosjektet frem til prosjektleveranser i 2020.

Skatteetaten er i gang med å utvikle ny skattemeldingsløsning for næringslivet. Nylig deltok vi sammen med systemleverandører og enkelte andre bransjeorganisasjoner i et første arbeidsgruppemøte. Vi har særlig fokus på at løsningen skal fungere godt for brukerne og sikre skattyternes interesser. Allerede neste år skal det kjøres pilotdrift, så utviklingsløpet er kort. I 2021 skal alle selskaper og personlig næringsdrivende levere den nye skattemeldingen.

Webinar om sikker utveksling av personopplysninger i regnskapsbransjen

Sikker utveksling av personopplysninger var temaet på Regnskap Norges webinar 5. mars, som trakk nærmere 700 deltakere. Temaet er særlig aktuelt for regnskapsbedrifter og kundene, som utveksler en rekke personopplysninger i gjennomføringen av oppdragsavtalen.

I webinaret så vi blant annet på hva personopplysningsloven sier om dette og hvordan vi skal opptre i samsvar med loven. Vi gikk gjennom ulike typer av personopplysninger, og hva som vanligvis utveksles mellom kunde og regnskapsfører. Videre så vi på utkast til en atferdsnorm, som beskriver rutiner og intern kontroll for å sikre etterlevelse av kravene i personopplysningsloven. Deretter tok vi opp rollene, behandlingsansvarlig og databehandler, og ansvarsforholdet mellom disse.

Vi hadde invitert Jan Martin Kristiansen, leder for marked i Rosberg AS, som er foreningens fordelspartner innen kryptert kommunikasjon. Fra Regnskap Norge deltok Hans Ellefsen og Bjørn Myhrvold. Jan Martin Kristiansen har besøkt mange regnskapsbedrifter og delte sine opplevelser og hvilke utfordringer han ser. Omlag 40 % benytter kommunikasjonsløsninger som kun ivaretar samsvar for regnskapsbyråets kommunikasjon, og ikke i kommunikasjonen fra kunde til regnskapsbedrift (ikke toveis ende-til-ende kryptering). Jan Martin fortalte også om ulike løsninger som finnes i markedet, blant disse løsningen fra Rosberg, som også er et fordelstilbud Regnskap Norge tilbyr sine medlemmer. 

I forbindelse med utveksling av personopplysninger er det aktuelt å minne om Regnskap Norges nettkurs Personvern – GDPR for regnskapsførere og foreningens fordelstilbud på cyberforsikring.

Næringslivet er nøkkelen

– Oppgaven vi står overfor er enorm, men ikke umulig! sa klima- og miljøminister Ole Elvestuen om klimautfordringene da han innledet Grønn konkurransekraft-dagen onsdag morgen.

Elvestuen viste til FNs 1,5 graders rapport. Det positive med rapporten, er at det fortsatt er mulig å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Ifølge ministeren har både næringslivet og sirkulærøkonomi en avgjørende rolle. Den røde tråden i konferansen var lønnsom bærekraft, med innlegg fra bedrifter som i møte med endringer og «det grønne skiftet» har funnet nye måter å drive forretning og tjene penger. Konferansen arrangeres av Grønt Punkt Norge, RENAS og Batteriretur.

I mitt foredrag bekreftet jeg Elvestuens utsagn: Næringslivet er nøkkelen! Omstillingen til en sirkulær økonomi vil skje gjennom nye forretningsmodeller. De nye modellene vil påvirke bokføringen og økonomistyringen, og skape behov for nye finansieringsløsninger.

Konferansen viste at virksomheter allerede er i gang med å legge om sine forretningsmodeller – både fordi de må, grunnet blant annet snarlig mangel på ressurser, men også på grunn av fremtidig lønnsomhet og vekst.

Som næringslivets nærmeste rådgivere, vil regnskapsføreren bidra til å veilede og orientere om krav og muligheter, samt sikre bærekraftige og lønnsomme løsninger.

Hilsen 
Christine

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, om "Sirkulær økonomi, hvordan sikrer vi en lønnsom omstilling?" under konferansen Grønn Konkurransekraft-dagen 2019