Kvalitetskontrollen 2019

Resultatene for de ordinære kontrollene ligger på samme nivå som foregående år. Etterkontrollene viser fremgang i antallet som ble godkjent.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det ble gjennomført totalt 293 stedlige kvalitetskontroller, hvorav 35 gjaldt oppfølgingskontroller fra tidligere år. I tillegg er det gjennomført 24 kontorbaserte kontroller av små virksomheter.

Resultatet av stedlige kontroller 2019

  Ordinære kontroller Etterkontroller
Personer % Virksomheter % Personer % Virksomheter %
Godkjente kontroller 668 86 215 83 54 84 27 77
Etterkontroller/
Disiplinærutvalget
109 14 43 17 10 16 8 23
Sum 777 100 258 100 64 100 35 100

De stedlige kvalitetskontrollene omfatter 841 autoriserte regnskapsførere i 2019 mot 702 i 2018.

Stedlig kvalitetskontroll innebærer at utførelsen av og kvaliteten i flere enkeltoppdrag blir vurdert og sammenholdt med regnskapsførervirksomhetens etablerte rutiner. Stedlig kvalitetskontroll er basert på sjekkpunkter i to standardiserte skjemaer; et kvalitetskontrollskjema og et oppdragskontrollskjema, som begge er digitale.

Kontorbaserte kontroller omfatter virksomheter som har mindre enn et halvt årsverk. Kontrollene gjennomføres ved at kontrollobjektene svarer på enkelte spørsmål og sender inn eget regnskap og enkelte rutiner for vurdering.

Fokusområder

Kontrollspørsmålene er videreført fra tidligere år, men etterlevelse av regnskapsførers plikter etter hvitvaskingsloven, med tilhørende forskrift, var sentral under årets kontroller. Det er da gledelig at de langt fleste har etablert hvitvaskingsrutine etter nye regler og kommet godt i gang med løpende oppfølging av kundeforhold.

De i underkant av 6% som ikke hadde etablert endret rutine, vil bli rapportert til Finanstilsynet.

De områdene som topper statistikken over flest feil er de samme som tidligere år:

  • Vurdering og dokumentasjon av de av kundens interne rutiner som er vesentlig for oppdragsutførelsen er mangelfulle
  • Overordnet intern kontroll på oppdragsnivå er ikke dokumentert
  • Svake eller manglende kommentarer til periodiske regnskapsrapporter

Siden dette er områder som er kjente gjennom flere år, er det utarbeidet en veiledning til disse og andre kontrollområder som topper statistikken over mest forekommende feil.

Veiledningstjenesten

Kontrollene gjennomføres etter en relativt fastsatt syklus. Forventer din virksomhet kontroll i nærmeste fremtid, eller er det ønskelig med en gjennomgang av etablerte rutiner for å fastslå kvalitetsnivået i egen virksomhet, kan Regnskap Norge tilby en veiledningstjeneste.

Tjenesten skal gi medlemmene praktisk veiledning i hvordan virksomheten kan tilfredsstille de krav som stilles til å utføre regnskapsføring for andre.