10 000 kr regelen - nærmere om regelen om fradragsnekt for mva

Fra 1. januar 2011 tapes retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling for varer og tjenetser som koster kr 10 000 eller mer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fradragsnekt for mva

Det er vedtatt en ny regel om nekting av fradrag for inngående avgift på varer og tjenester som er betalt kontant, når betalingen utgjør kr 10.000 eller mer. Regelen er inntatt i mval § 8-8. Flere betalinger som gjelde samme leveranse, tjeneste, kontrakt el l, skal vurderes under ett i forhold til beløpsgrensen.

For løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger vurderes under ett for kostnader som kommer til fradrag samme år. Som løpende/periodiske ytelser regnes bl a vedlikeholdsavtaler, telefoniavtaler, lisenser, husleie, vakthold, revisjon og regnskapsføring.

Den nye regelen om fradragsnekt når betalingen utgjør kr 10 000 eller mer gjelder uavhengig av om kjøper kan fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon for kjøpet i form av faktura el l. Det spiller heller ingen rolle om leverandøren er mva-registrert og har innberettet og innbetalt den utgående avgiften. Formålet med forslaget om å nekte fradragsrett for betaling som ikke foretas via bank er å redusere bruken av kontanter, og på den måten redusere faren for avgiftsunndragelser.

Eksempel:

 1. En aktuell situasjon kan være at kjøperen tar ut et beløp fra bank og benytter disse til kontant betaling av en vare eller tjeneste. I disse tilfellene vil fradrag bli nektet.
 2. En annen aktuell situasjon kan være at en kjøper betaler over sin private bankkonto og kan dokumentere dette med belastning på denne kontoen. I slike tilfeller vil fradrag bli innrømmet.
 3. Dersom en kjøper bokfører en faktura med fradragsrett for inngående avgift og senere betaler denne kontant og betalingen(e) utgjør kr 10.000 eller mer, skal tidligere fradratt inngående avgift tilbakeføres i den terminen betalingen skjer.
 4. Det antas at dersom fakturaen bare delvis er oppgjort kontant, skal det skje en forholdsmessig avkorting av fradragsretten i denne terminen.

Det kan oppstå spørsmål om hva som skal skje med fakturaer for leveranser i 2010 og som gjøres opp i 2011 eller senere. Det er fare for at det må foretas avgiftskorreksjon også i disse tilfellene, med mindre det gis særlige overgangsregler.

Et annet spørsmål er hvordan en skal definere kontant betaling. Etter ordlyden unntas de tilfeller hvor betalingen skjer ”via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling”. Dersom for eksempel  en næringsdrivende kjøper en bankremisse i bank og benytter denne til betaling, er det spørsmål om fradragsretten etter denne ordlyden kan være avskåret. Det har neppe vært meningen å ramme denne typen betalinger.

Regelen om fradragsnekt omfatter også utenlandsk næringsdrivende som søker refusjon av merverdiavgift i henhold til merverdiavgiftsloven 2009 § 10-1 første ledd. En parallell regel vil bli innført i kompensasjonsloven, med betaling via bank som vilkår for kompensasjon til kommune og fylkeskommuner.

Det er viktig å informere kundene om de nye reglene før årsskifte, gjerne ved kundebrev eller liknende. Ovennevnte tema vil bli omtalt i kundebrevet NARF lager for utsendelse i desember måned.  

Lovbestemmelse:

 • FRADRAGSNEKT FOR MVA  - Merverdiavgiftsloven § 8-8. Betaling via bank som vilkår for fradrag for inngående avgift: (1) Fradrag for inngående avgift av varer og tjenester gis bare når betaling skjer via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn 10 000 kroner. Flere betalinger som gjelder samme vareleveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende, skal vurderes som én betaling ved anvendelse av beløpsgrensen i forrige punktum. Ved løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger ses samlet for kostnader som kommer til fradrag samme år.
  (2) Er et beløp fradragsført i en termin før betaling har funnet sted og betaling senere skjer slik at fradragsrett ikke foreligger etter denne paragraf, skal tidligere fradragsført beløp tilbakeføres i den termin betalingen skjer.
  (3) Når sterke samfunnsmessige hensyn gjør det nødvendig, kan departementet bestemme at første ledd ikke kommer til anvendelse.
  (4) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf, herunder nærmere bestemmelser om at andre betalingsmåter skal likestilles med betaling via bank, gjøre unntak fra kravet om betaling via bank i særlige tilfeller, anvendelse av beløpsgrensen og om krav til dokumentasjon.

Forarbeider: