Avgiftsbehandlingen av sluttoppgjør for leasingavtaler

I Skattedirektoratets fellesskriv av 11.10.2012, om avgiftsbehandlingen av sluttoppgjøret for leasingavtaler, gjøres det en ny vurdering som avviker fra tidligere kategorisering av slike sluttoppgjør.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fellesskrivet omhandler det tilfellet at en leasingavtale avbrytes, typisk pga. mislighold. I slike tilfeller vil et oppgjør gjerne omfatte et ”restkrav” som tilsvarer leie for den gjenværende del av leasingperioden fratrukket leasingobjektets verdi ved tilbakelevering.

Sitat fra fellesskrivet:

”Skattedirektoratet har vurdert spørsmålet på ny og mener at det er rom for å vurdere dette annerledes enn det ble gjort i 1988-1992. Det er all grunn til å reise spørsmål om en pengebetaling, som ikke korresponderer med noen ytelse, men som refererer seg til en fremtidig periode hvor leasingobjektet er tilbakelevert, kan ses som ”levering av … tjenester mot vederlag”, hvilket er vilkåret for at det skal foreligge en avgiftspliktig omsetning, jf mval § 1-3 første ledd bokstav a.”

Skattekontoret mener nå at det sentrale ved ”restkravet” er at det er en kompensasjon for leasingselskapets leietap for den gjenstående del av perioden, som må anses som en erstatning. ”Restkravet” er m.a.o. ikke et vederlag for en merverdiavgiftspliktig ytelse. 

Noen videreføring av det tidligere mva-fritaket, som gjaldt frem til og med 31.12.2009 og ikke ble videreført i ny merverdiavgiftslov, er derfor unødvendig.

Lenke til Skatteetatens uttalelse