Avgiftsunntaket for fornøyelsesparker og opplevelsessentra

Etter merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 5 er blant annet adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentra unntatt fra den generelle plikten til å beregne merverdiavgift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

På spørsmål om et konkret arrangement - Risør Trebåtfestival - omfattes av unntaket, har Finansdepartementet i brev av 5. april 2002 svart negativt. Begrunnelsen er "manglende" permanente anlegg og drift.

Departementet har imidlertid med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 funnet å gi festivalen fritak fra plikten til å betale merverdiavgift på inngangspengene til festivalen.
Vurdering som opplevelsessenter
Finansdepartementet bygger avgjørelsen på sin tidligere fortolkningsuttalelse av 15. juni 2001 der det er lagt til grunn at det sentrale i forhold til hva som anses som en fornøyelsespark eller opplevelsessentra, er at det på et geografisk avgrenset området er gjort investeringer som folk betaler for å nyte godt av. Et vurderingsmoment i tvilstilfeller kan blant annet være om vederlaget som ytes i betydelig grad kan anses som avkastning på disse investeringene. Videre er det i fortolkningsuttalelsen uttalt at:
"Betegnelsen opplevelsessenter indikerer at virksomheten har etablert bygg, anlegg eller andre former for innretninger som er tilpasset de opplevelser og aktiviteter publikum tilbys. Sett på bakgrunn av at det er opplevelses- og aktivitetstilbudene som sådan, som er den felles forretningside for opplevelsesnæringen, bør det imidlertid ikke stilles store krav til hva som skal til for at det er etablert et opplevelsessenter. Således legges til grunn at for eksempel en villmarksleir med lavvoer mv kan anses som et opplevelsessenter. Det avgjørende må være om man står overfor et anlegg beregnet for mer permanent drift. Midlertidige anlegg kan tenkes unntatt ut fra kulturelle eller idrettslige aktiviteter der, men altså ikke ut fra kriteriet opplevelsessenter."
Det er på denne bakgrunn at Finansdepartementet konkluderer med at Risør Trebåtfestival ikke kan anses som et opplevelsessenter, og dermed heller ikke vil være omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr 5. Departementet skriver:
"Bakgrunnen for dette er blant annet at kravet om permanent anlegg ikke vil være oppfylt når det, som i dette tilfellet, midlertidig blir sperret av et område og det settes opp stands og scener for et arrangement av en varighet på ca en uke. Unntaket omfatter heller ikke midlertidige eller ambulerende arrangementer selv om de avholdes innenfor bygninger eller faste anlegg, for eksempel messe- og utstillingsanlegg beregnet for ulike typer arrangementer. Det vil ikke være av betydning at det er tale om et årlig arrangement eller på annen måte jevnlig avholdt arrangement. Unntaket for adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentra forutsetter etter departementets mening en mer permanent drift enn tilfellet er for Risør Trebåtfestival."
Fritak i medhold av merverdiavgiftsloven § 70
Finansdepartementet kan med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 helt eller delvis frita for avgiftsplikt når det foreligger særlige forhold.
Selv om Risør Trebåtfestival ikke kan anses som et opplevelsessenter, mener Finansdepartementet at arrangementet består av forskjellige innslag som innholdsmessig ligger nært opp til en del av unntakene på kulturområdet. Her vises det til festivalens hovedformål som etter det opplyste er å fremme trebåtkulturen gjennom blant annet å vise håndverket og formidle historisk kunnskap. I denne forbindelse antar Finansdepartementet at det ikke har vært lovgivers intensjon at inngangspenger til arrangementer med ideelt formål av denne typen skal være merverdiavgiftspliktige, samtidig som mer kommersielle opplevelsessenter og fornøyelsesparker er unntatt fra merverdiavgiften. På dette grunnlag har derfor departementet funnet å kunne gi Risør Trebåtfestival fritak med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70. Det understrekes at fritaket kun gjelder plikten til å betale merverdiavgift på inngangspengene til festivalen. Andre avgiftspliktige festivalaktiviteter, som for eksempel utleie av stands, messetelt osv, omfattes altså ikke.