Begrensninger i kompensasjon for merverdiavgift - Kulturhus m.v.

Skatteetaten har publisert informasjon om begrensningene i regelverket for mva-kompensasjon. Informasjonen gis parallellt med at Skatteetaten krever tilbakebetalt 550 millioner kroner fra to kulturhus i Stavanger og Kristiansand.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ordningen med kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv ble innført for å motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet mellom kommunal/fylkeskommunal egenproduksjon av varer og tjenester uten merverdiavgift og kjøp av tilsvarende varer og tjenester belagt med merverdiavgift.

I utgangspunktet er ordningen generell. Dette tilsier at merverdiavgift knyttet til anskaffelser av varer og tjenester i sin alminnelighet er omfattet av ordningen.

Selv om ordningen i utgangspunktet er generell, er det noen viktige begrensninger.

En av disse er nedfelt i kompensasjonslovens § 4 annet ledd nr 4, og omtales ofte som konkurranseregelen. Regelen ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2008, og kom inn i loven som følge av vedtak i ESA om at en mindre del av vår kompensasjonslovgivning var i strid med statsstøtteregelverket i EØS-avtalens artikkel 61.

Regelen innebærer i korthet at det ikke kan gis kompensasjon for merverdiavgift når virksomheter som nevnt i lovens § 2 første ledd bokstav a og b driver økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Ved vurderingen av om det drives økonomisk aktivitet er et sentralt element hvorvidt det tilbys varer og/eller tjenester i et marked, som også er typisk for virksomheter/foretak i tradisjonell forstand.

Det andre hovedkriterium knytter seg til hvorvidt den økonomiske aktivitet kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget. Dette kan være tilfelle hvis det tilbys eksempelvis konserter eller andre kulturarrangementer, eventuelt adgang til badeanlegg eller tilsvarende og dette kan være i konkurranse med tilsvarende tilbud fra private aktører som ikke har fradragsrett for merverdiavgift i tilknytning til samme type aktivitet.

En annen begrensning fremgår av kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3. Det er heller ikke rett til kompensasjon for merverdiavgift for anskaffelser til fast eiendom for salg eller utleie. For anskaffelser som gjelder særskilt tilrettelagte boliger med helse- eller sosiale formål er det allikevel rett til kompensasjon for merverdiavgift iht kompensasjonsloven § 4, tredje ledd og kompensasjonsforskriftens § 7.

Til slutt nevnes i denne sammenheng at det heller ikke er rett til kompensasjon for merverdiavgift når det foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift. Dette følger av kompensasjonslovens § 4 annet ledd nr.1

For å holde kostnadene til administrasjon og kontroll av ordningen så lave som mulig, er det i kompensasjonsforskriften § 4 fastsatt krav om at alle oppgaver skal attesteres av revisor før innsendelse.

Særskilt ift konkurranseregelen i lovens § 4 annet ledd nr 4 kan det bli et spørsmål om kompensasjonslovens regler og forholdet til EU/EØS retten.

Ved vurderingen av om det i enkeltsaker er krevd og utbetalt kompensasjon for merverdiavgift mer enn det er anledning til, vil det være reglene i kompensasjonsloven som avgjør spørsmålet. Forholdet til EU/EØS retten har først og fremst betydning ved vurderingen av hva som kreves for at det drives en økonomisk aktivitet, og hvilke faktorer som har betydning for om denne kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Kompensasjonsloven fastsetter i § 11 at den som har fått utbetalt kompensasjon i strid vilkårene som er fastsatt i lov og forskrift av eget tiltak skal tilbakebetale det som er uriktig utbetalt.

Regnskap Norge anbefaler berørte å konsultere en merverdiavgiftsrådgiver fordi det ofte drives mange typer aktivitet i kulturhus. Dette gjør merverdiavgifts- og kompensasjonshåndteringen kompleks.

Lenke til saken på Skatteetatens nettsider

Lenke til sak i Dagbladet med liste over aktuelle kulturhus