"Complete contract" og innføring av avgiftsplikt for overnattingstjenester

Hvordan kan du oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til byggearbeider som starter/utføres før avgiftsplikten for overnattingstjenester innføres fra og med 1. september 2006?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regelverket som gjelder på leveringstidspunktet er avgjørende for om det skal svares merverdiavgift og om det oppnås fradragsrett. På en rekke områder vil det normalt skje en løpende levering av varer eller tjenester, for eksempel ved oppdrag innen bygg og anlegg. Det er bare ytelser som er levert etter ikrafttreden av avgiftsplikten for overnattingstjenester som kan medføre fradragsrett for virksomheten. Dette skjer ved at virksomheten blir registrert ved innføring av avgiftsplikten den 1. september 2006 eller ved at et tilbakegående avgiftsoppgjør (maksimalt) virker tilbake til 1. september 2006.

Ved såkalt ”complete contract”, hvor det er avtalt levering og betaling ved ferdigstillelse av bygget, vil byggearbeidene avgiftsmessig anses levert først på dette tidspunkt. Det er kun i slike tilfeller, hvor fullførelse og overlevering skjer etter 1. september, at virksomheten kan oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift. På denne måten kan overnattingsvirksomheter som har behov for å starte byggingen/moderniseringen før innføring av avgiftsplikt allikevel sikre seg fradragsrett.

De nærmer kravene for å oppnå ovennevnte avgiftsmessige virkning fremgår av Skattedirektoratets melding Av nr. 26/1989. Før kontrakt utarbeides er det viktig å sette seg nøye inn i de krav meldingen stiller for at en avtale skal kunne anses som en ”complete contract”. Avtalen må i hovedsak regulere at:

  • fullførelse og overlevering etter 1. september
  • fakturering skjer på samme tidspunkt som bygget er levert etter gyldig avtale 

Ved opphør av investeringsavgiften den 1. oktober 2002 (når ”complete contract” sist var aktuelt) fikk mange en ubehagelig overraskelse i ettertid. For eksempel var det tilfeller hvor overtakelse var avtalt etter 1. oktober, men der betaling ble foretat suksessivt etter hvert som byggingen ble utført som ikke ble ansett som en ”complete contract”. Resultatet ble at fylkesskattekontoret etterberegnet investeringsavgiften og ila tilleggsavgift.

Les mer i Skattedirektoratets melding Av nr. 26/1989 her.

For øvrig vises det til ordlyden i vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2006 § 3 punkt 2 bokstav c hvor det fremgår følgende om hva som blir avgiftspliktig med 8% fra 1. septemmber 2006:

”romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet, utleie av fast eiendom til camping samt yrkesmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom”

I Revidert nasjonalbudsjett 2006 legges det til grunn at den generelle merverdiavgiftsplikten for overnattingstjenester innskrenkes. Innskrenkningen innebærer at yrkesmessig utleie av fritidseiendommer inntil videre ikke blir avgiftspliktig på linje med andre overnattingstjenester. Dette innebærer at yrkesmessig utleie av ”hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom” likevel ikke skal merverdiavgiftsbelegges fra 1. september med mindre slik utleie drives i tilknytning til hotell- eller campingdrift.