Ekspertgruppe skal vurdere enklere merverdiavgift

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ekspertgruppen skal komme med minst en anbefaling som ikke påvirker statens inntekter fra avgiften og minst ett forslag som gir økte inntekter fra avgiften. Den skal også vurdere om det å bruke ulike satser er den beste måten å ivareta hensyn som for eksempel inntektsfordeling, folkehelse og miljø.

Ekspertgruppen består av:

  • Vibeke Hammer Madsen, tidligere administrerende direktør i Virke
  • Vidar Christiansen, professor emeritus, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI

Utredningen skal leveres senest 15. mai 2019.

Mandat

Merverdiavgiftens formål er å skaffe staten inntekter. Dagens merverdiavgiftssystem har flere satser (12, 15 og 25 pst.) i tillegg til nullsatser. Utredningen skal vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan utformes enklere og med færre satser.

Utredningen skal foretas overordnet. Det forventes ikke en vurdering av forenklinger i merverdiavgiftssystemet på mer detaljert nivå, men i den grad det er relevant for satsdifferensieringen kan utredningen peke på sammenhenger. Unntak av systemteknisk karakter faller også utenfor utredningen, for eksempel unntak for bl.a. finansielle tjenester og fast eiendom.

Det bes også vurdert om det kan være hensyn som begrunner reduserte satser og nullsatser i merverdiavgiften, for eksempel fordelingshensyn, folkehelse, miljø eller annet. Det skal vurderes om differensiering av merverdiavgiften er egnet for å ivareta hensyn som nevnt over eller om det finnes andre virkemidler som kan være mer målrettet. Eventuelle gevinster ved å differensiere merverdiavgiften må vurderes opp mot kostnader ved å ha flere satser.

Erfaringer og utvikling internasjonalt kan trekkes inn i utredningen.

Utredningen skal blant annet:

  • Legge frem anbefalinger om et enklere merverdiavgiftssystem med færre satser, herunder minst ett forslag med en provenynøytral omlegging og minst ett forslag som gir økte inntekter fra merverdiavgiften som f.eks. kan brukes til å redusere andre skatter og avgifter.
  • Anslå pris- og inntektsvirkninger ved å redusere antall satser i merverdiavgiftssystemet.
  • Vurdere andre konsekvenser av utvalgets forslag, blant annet administrative besparelser og fordelingsvirkninger.

50 år gammel avgift

Som en kuriositet om merverdiavgiften og vår egen forening, tar vi med at det i år er det 50 år siden Norge fikk sin første lov om merverdiavgift. Den trådte i kraft 1. januar 1970, med en merverdiavgiftssats på 20 %. Dagens lov blir 10 år i juni.

Før merverdiavgiften hadde Norge en avgift som het merverdiomsetningsavgift, forkortet til det godt kjente begrepet moms.

Vår egen forening Regnskap Norge fyller også 50 år i år, og sammentreffet er ikke tilfeldig. Det var innføringen av en merverdiavgiftslov og kravene som fulgte av dette som var foranledningen til at Regnskap Norge ble stiftet. Foreningen het den gang Norske Regnskapsbyråers Forening. 

Innføringen av merverdiavgift i 1970 førte til en nærmest eksplosiv vekst i regnskapsbransjen. Den raske teknologiske utviklingen med nye muligheter for regnskapsføring og omlegging av arbeidsrutiner, hadde ført til at mange virksomheter søkte bistand hos regnskapsforetak.

Les mer om foreningens historie her.