Endringer innenfor merverdiavgiftsområdet

Foruten satsøkningen på ett prosentpoeng av alle mva-satser foreslår Regjeringen at kino- og filmbransjen kommer inn i merverdiavgiftssystemet fra 1. januar. I tillegg inneholder forslaget til statsbudsjett enkelte mindre vesentlige forslag.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Merverdiavgift på infrastrukturtjenester - lufthavner og jernbane
Departementet foreslår at infrastrukturtjenester knyttet til bruk av lufthavner og jernbane blir merverdiavgiftspliktig fra 1. januar 2005. Dette forslaget må ses i sammenheng med at det ble innført merverdiavgiftsplikt på persontransport fra 1. mars 2004. En merverdiavgiftsplikt på disse tjenestene vil redusere de problemene som dagens regelverk gir opphav til.

Departementet har også vurdert hvorvidt det bør innføres merverdiavgiftsplikt på infrastrukturtjenester knyttet til offentlige veier og offentlige havner. Departementet har imidlertid kommet til at merverdiavgiften på disse områdene skaper mindre problemer enn for luftfart og jernbane. Det er også behov for en nærmere vurdering før det eventuelt kan legges fram forslag om dette.

De nærmere detaljer finner du her.

Innføring av merverdiavgift for kino- og filmbransjen
På bakgrunn av tidligere behandling i Stortinget legger Finansdepartementet frem forslag om at kino- og filmbransjen kan komme inn i merverdiavgiftssystemet fra 1. januar 2005. Det som allment er verdt å merke seg i omtalen til denne saken, er at Finansdepartementet her argumenterer særskilt for at det ikke bør innføres mer en to reduserte satser i det norske merverdiavgiftssystemet. Flere satser vil innebære et lite hensiktsmessig system med større administrative kostnader. Departementet viser også til at innen EU er det to reduserte satser.

Departementet foreslår at virksomhet med omsetning av rettigheter til film, for eksempel produsenter og distributører av filmer, blir avgiftspliktige med ordinær sats (25 prosent). Departementet har ikke funnet noen tungtveiende grunner for å innføre overgangsordninger for kino- og filmbransjen.

Departementet vil bemerke at det pågår et arbeid med å gå nærmere gjennom unntakene fra merverdiavgiftsplikten på kulturområdet. Det vises til at gjennomgangen er krevende og reiser flere kompliserte spørsmål, særlig knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av opphavsrettslig beskyttet materiale. Arbeidet vil derfor ta noe tid. På bakgrunn av Stortingets vedtak fremmer departementet likevel forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som skal få virkning fra førstkommende nyttår.

Når det gjelder satsen for beregning av utgående merverdiavgift på kinobilletter foreslås denne å være på 7 prosent. Etter gjeldende regelverk er også annen omsetning ved kinoene unntatt fra merverdiavgiftsplikten. Dette kan være omsetning av kataloger, programmer, prospektkort og suvenirer. Slike tidligere unntatte varer foreslås nå å bli avgiftspliktig med ordinær sats.

Detaljene finner du her, jf kapittel 30.2.4.1 flg.

Omsetning av brukte varer fra allmennyttige organisasjoner
Det foreslås at omsetning av brukte varer fra allmennyttige og veldedige organisasjoner unntas fra avgiftsplikt. Det stilles likevel strenge vilkår. For det første må overskuddet av omsetningen fullt ut anvendes til det veldedige eller allmennyttige formål. For det andre må butikken kun selge brukte varer som er mottatt vederlagsfritt, og for det tredje kun anvende frivillig, ulønnet arbeidskraft. Det blir ikke fradragsrett for inngående avgift for disse butikkene.

Utleie og leasing av el-biler
Finansdepartementet har vurdert hvorvidt utleie og leasing av el-biler skal komme inn under samme regler som gjeldende merverdiavgiftsunntak for omsetning av el-biler. Departementet har dog ikke funnet gode nok argumenter for å utvide fritaksordningen, slik at merverdiavgift med full sats fortsatt gjelder slike biler.